Jump to content

ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ

ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Elephants Dream) ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ.

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵜⴰⵡⴰⵔⴳⵉⵜ ⵏ ⵉⵍⵡⴰⵏⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ