Jump to content

ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ

ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Tears of Steel) ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵓ ⵙ ⴰⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵙ ⴱⵍⴰⵏⴷⵔ ⵉⵜⴼⵙⵔ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2962 (2012).

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⴰⵔ


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ