Jump to content

ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵢ55 5G

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵢ55 5G
Galaxy A55 5G (ⴳⵍⵣ)
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵢ55 5G ⵙ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ
ⵉⵙⵎⴽⵓⵏ ⴰⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙ
ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ 11 ⵎⴰⵕⵚ 2024
ⴰⴼⴰⵔⵙ 20 ⵎⴰⵕⵚ 2024
ⵉⵙⵎ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ Samsung Galaxy A55 5G
ⴰⵏⴰⴼⵓⵖ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵉ (ⵉⵢ/A)
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ
ⴰⵎⵙⵖⵉⵡⵙ
ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵏ ⵜⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵉⵏ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ  ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ⴰⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢ
ⵜⴰⵎⵉⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ One UI 6.1
ⴰⵙⴰⵜⵉⵎ 128 ⴷ 256GB
ⵜⵉⵎⴽⵜⵉⵜ 4, 6 ⴷ 8GB RAM
ⴰⵎⵉⵥⴰⵕ 6.5 in (170 ⵎⵎ), ⵙⵓⴱⴱⵔ ⴰⵎⵓⵍⵉⴷ, 120Hz, HDR10+, 1080 × 2340 px , ⴰⵙⵙⵇⵓⵍ: 19.5:9, ⴰⵙⵖⵍ (ⴰⵛⴽⵓⴽⵍ ~396 ppi)
ⴰⵙⵙⵎⴽⵍ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵉⴳⵣⵉⵏⵓⵙ 1480
ⵉⴼⵉⴼⵖ ⵏ ⵓⵏⴷⵔⵓⵢⴷ ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ 14
ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ     
    
    
    
ⵜⴰⴱⵍⴰⴹⵜ
  • Li-Ion 5000 mAh
  • ⴰⵙⵔⵉⵔⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ (25W)
  • ⴰⴽⵜⵜⵓⵔ ⵙ: USB ⴰⵏⴰⵡ-C
ⵉⵥⵟⵟⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ GSM / HSPA / LTE / 5G
CPU ⵓⴽⵜⴰ-ⴽⵓⵔ (4x2.7 GHz Cortex-ⵉⵢ78 & 4x2.0 GHz Cortex-ⵉⵢ55)
ⵙⵉⵎ ⵏⴰⵏⵓ-ⵙⵉⵎ ⴷ «ⵉⵙⵉⵎ/eSIM»
ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ
ⴰⵙⵉⵜ¹ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ (ⴳⵍⵣ)
ⴰⵙⵉⵜ² ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ (ⴳⵍⵣ)

ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵢ55 5G (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Samsung Galaxy A55 5G) ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵙⴳ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵢ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵓⴱⴰⵢⵍⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵙⵖⵉⵡⵙⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵏ ⵜⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⴰⵍⵜ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ (11 ⵎⴰⵕⵚ 2024).[1]

ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵏⵉⴷ (ⵙⵉⵍⴼⵉ)

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

50MP, f/1.8, (ⵡⴰⵢⴷ), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 12MP, f/2.2, 123˚ (ⵓⵍⵜⵔⴰⵡⴰⵢⴷ), 1.12µm 5MP, f/2.4, (ⵎⴰⴽⵔⵓ) LED ⴼⵍⴰⵛ, ⴱⴰⵏⵓⵔⴰⵎⴰ, HDR 4K@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@480fps

32MP, f/2.2, 26ⵎⵎ (ⵡⴰⵢⴷ), 1/2.8", 0.8µm 4K@30fps, 1080p@30/60fps

ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵜⵣⴷⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵍⴰⴹⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⴼⵉⴼⵖⵜ ⵏ ⵉⵢ 55 5G ⵉⵍⴽⵎⵏ 5000 ⵎⵉⵍⵉ ⴰⵎⴱⴱⵉⵔ "mAh" ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵍⴰⵢⵜⵢⵓⵏ ⴰⵢⵓⵏ "Li-Ion" ⵍⵍⵉ ⴰⴽ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵎⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵓⴼⵕⵕⵊ, ⴰⵙⵔⵉⵔⵔⵉ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵔ ⵉⵍⴽⵎ 25W ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴳ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⴳ ⵜⴼⵉⴼⵖⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⵥⴰⵕ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⵏ 6.5ⵉⵏⵛ (170 ⵎⵎ) ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ "ⵙⵓⴱⴱⵔ ⴰⵎⵓⵍⵉⴷ", ⵙ ⵓⵙⵏⴰⴳⴰⵔ ⵏ 120Hz ⴷ ⵡⴰⵏⵖⴰⴷ ⵏ HDR10+, 1080 × 2340px ⴷ ⴰⵙⵙⵇⵓⵍ: 19.5:9 & ⴰⵙⵖⵍ (ⴰⵛⴽⵓⴽⵍ ~396 ppi) ⵍⵍⵉ ⴰⴽ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵎⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵜⴱⵍⴰⴹⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⴷ ⵜⵎⴽⵜⵉⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 4,6,8 ⴳⵉⴳⴰ ⴱⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⵎⵉⴷⴰ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⵉ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ ⵉⵢ55 5G ⴷ ⵜⵎⵉⴷⴰ ⵏⵉⵜ ⵏ ⴳⴰⵍⴰⴽⵙⵉ One UI 6.1 ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⴰⵏⴷⵔⵓⵢⴷ 14.

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⵜⴰⵎⵜ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⴼⵉⴼⵖⵜ ⵏ "ⵉⵢ" ⵍⵍⵉⴳ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⵏ «ⵉⵙⵉⵎ/eSIM» ⴷ ⵜⴰⵎⵥⵍⵉⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵉⵎⵓⴱⴰⵢⵍⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]
  1. https://news.samsung.com/uk/galaxy-a55-5g-and-galaxy-a35-5g-awesome-innovations-and-security-engineered-for-everyone ⵙⴰⵎⵙⵓⵏⴳ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ