Jump to content

ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ[1] (ⵙ ⵜⴽⵓⵔⵉⵜ: 대민한국) ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴰⵙⵢⴰⵡⵉ ⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵏⵣⵓⵍⵉ ⵏ ⵜⴰⴽⵏⴳⵓⵎⴰⵎⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ" ⴳ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⴷⴰ ⵜⵜ ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵉⴽⴽ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⵏⴽⴽⵙⴰⴷⴼⵔⵉⵔ DMZ" ⴰⴽⵓⵔⵉ ⵖ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵉⵇⵇⴻⵏ ⵜⵜ ⵉⴷ ⵉⵍⵍ ⴰⵏⵉⵀⵓⵏ" ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵜⵔⴰⵎⵜ ⵢⵓⵥ ⵜⵜ ⵉⵍⵍ ⴰⵡⵔⴰⵖ" . ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵍⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙ ⵏⴻⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⴷ ⴰⵚⴰⴹⴼⴰ ⵏ ⵜⴰⴽⵏⴳⵓⵎⴰⵎⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴷ ⵜⴳⵓⵎⴰⵎⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵉⵡⵏ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵣⴷⵖⵏ ⴳⵉⵙ 51,96 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵄⵍⴰⵢⵏ ⴰⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⵣⴷⵖ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵙⵓⵡⵓⵍ" ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⵙ ⵙⵙⵓⵜⵍⴻⵏⵉⵏ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵡⵓⵍ" ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵜⵔⵓⴱⵓⵍⵉⵜ" ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ. ⴳⵔ ⵜⴻⵖⵔⵎⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ, ⴷⴰⵔⴽ ⵉⵏⵜⵛⵓⵏ ⴱⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⴷⵉⴳⵓ.

ⵜⴰⵜⵉⵎⵓⵍⵓⵊⵉⵜ

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⴽⴽⵙⵓⵏⵉⵎ ⵏⵖⴷⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵉⴽⵓⵔⵉⵢⵏ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⴰⵕ ⵉⴳⴰ ⵉⴽⴽⵙⵓⵏⵉⵎ ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⴰⴱⵕⵕⴰⵏ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ "ⴳⵓⵔⵢⵓ" ⵉⵙⵎ ⴰⴳⵣⵣⵓⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴳⵓⴳⵓⵔⵉⵢⵓ (ⴳⵔ 37ⴷⵜ - 668ⵎⵜ) ⵉ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵏ "ⴳⵓⵔⵢⵓ" ⵢⵓⵙⵉ ⵜ ⴷⴰⵖ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏⵏⵉ ⵉⵜⵜⴰⵏⴰⵢⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⴰⵙⵓ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ "ⴳⵓⴳⵓⵔⵉⵢⵓ" ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ. ⵓⴽⴰⵏ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⵏ ⴳⵓⵔⵢⵓ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵔⴼⴼⴰⴽⵏ ⵉⴼⴰⵔⵉⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴳⵓⵔⵢⵓ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ ⵙ ⵣⵏⵓⴷ "ⴽⵓⵔⵢⴰ". ⵓⵍⴰ ⵉ ⵏⵓⴹⴰ ⵙ ⵜⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⵊⵡⴰⵡ ⵠⴰⵣ ⴷⵓⵔⴰⴷⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1568 ⵎⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵏⵏ ⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⴰⵎ "ⴽⵓⵏⵔⴰⵢ" Conrai , ⵉⵎⵎⴰ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⵙⵉⵔⴰ ⴰⵍⴱⵉⵏⴰⵣ ⵜⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1680 ⵎⵜ  ⴷⴰ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⴱⴷⴰⵔ ⴰⵎ "ⴽⵓⵔⵉⵢⴰ"

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴳⵓⵔⵢⵓ ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵣⵡⴰⵔⵏ ⵖ 1411 ⵎⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⵓⵔⵔⵢ ⴰⵍⴼⵓⵏⵚⵓ ⴷⵉ ⴰⵍⴱⵓⴽⵉⵔⴽⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⴽⴰ, ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⴽⴰⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⴽⴰ ⵉⴱⴷⵔ ⵜⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴳⵓⵔⵉⵙ Gores

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19 ⵎⵜ ⵍⴰ ⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⴰⵎ Korea ⴷ ⴰⵎ Corea, ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴽⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙⴷⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵉⵀⵓⵏⵜ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20ⵎⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ "Korea" ⵜⵙⴽⵔ ⴳⵉⵣ ⵜⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵜⵣⵡⵓⵔ Japan ⵖ ⵓⵏⵏⴹⴼⵔ ⴰⵍⴼⴰⴱⵉⵜⵉⵢ ⵜⵉⵍⵢ ⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ Korea, ⴰⵛⴽⵓ ⵖ ⵓⵏⵏⴹⴼⵔ ⴰⵍⴼⴰⴱⵉⵜⵉⵢ ⵏ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ J ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴱⴷⴷⴰ Kⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⵙⴳⵣⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ(ⵙ.ⴳ.ⵙ.ⵎ) : ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ (ⵎ.ⵎ.ⵙ.ⵎ)