Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ (ⵙ ⵜⴽⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ: 한국어 ; ⵙ ⵜⴽⵓⵔⵉⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ: 조선말) ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 80 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ, ⵜⵉⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ. ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵙⴳⵉⵙⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵙⵔⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵔⵡⴰⵙⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⴷ ⵜⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵡⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⵙⴽⵔⵏ ⵙⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵜⵉⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ.

ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴽⵓⵔⵢⴰ, ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵊⵉⵍⵉⵏ, ⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⴰⴱⵢⴰⵏ, ⴷ ⵛⴰⴳⴱⴰⵢ. ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵡⴷ ⵖⵓⵔ ⵉⴽⵓⵔⵉⵢⵏ ⵉⵙⴰⵅⴰⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵙⴰⵅⴰⵍⵉⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵏⵉⴱⵓⵏ, ⴷ ⵖⵓⵔ ⵉⴽⵓⵔⵢⵓⵙⴰⵔⴰⵎⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵢⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. ⵜⵟⵟⴰⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵎⴰⵜⵉⵏ ⵉⵏⵖⵓⴱⴱⴰⵏ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⵉⵊⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴽⵓⵔⵉⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴽⵓⵔⵉⵢⴰⵏⵉⴽⵉⵏ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵜⵜⵎⴼⴰⵀⴰⵎⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵊⵉⵊⵡⴰⵏⵉⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⵚⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵎⴰⵏⵛⵓⵔⵢⴰ. ⵜⴻⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴽⵓⵔⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵜ ⵙ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⴽⵓⵔⵉⵢ (한글; ⵀⴰⵏⴳⵓⵍ ⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ, 조선글; ⵛⴰⵣⵓⵏⴳⵓⵍ ⴳ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ).

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 15 ⵉ ⵓⵢⵏⵏⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20. ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙ ⵓⴳⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ 24 ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ (ⴷⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵊⴰⵎⵓ) ⴷ 27 ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵔⴰⴼⵔⴰⵔⵏ ⵉⵜⵜⵄⴷⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵡⵉⴷ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵉⵍⴰⵏⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]