ⴰⵢⴼⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵢⴼⵓⵏ
iPhone (ⴳⵍⵣ)
ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵓⵎⵉⵥⴰⵕ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴰⵢⴼⵓⵏ 15 ⴱⵕⵓ
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴰⴱⴱⵍ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ  ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵢ ⵓⵡ ⵉⵙ
ⵉⴼⵔⴷⴰⵙ ⵉⵏⵣⴰⵏ 2.3 ⵎⵍⵢⴰⵔ (ⴳ 1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024)[1]
ⴰⵙⴰⵜⵉⵎ 64ⴳⴱ, 128ⴳⴱ, 256ⴳⴱ, 512ⴳⴱ ⴷ 1ⵜⴱ
ⵜⴰⵙⵇⵇⵏⵜ ⴰⵢⴱⴱⴰⴷ
ⴰⵙⵉⵜ ⵡⵉⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ
iPhone.com

ⴰⵢⴼⵓⵏ(ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: {{{1}}})‏iPhone) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ⵙⴳ ⵜⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴱⴱⵍ. ⴰⵢⴼⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⵣⴳ ⵉⵎⵓⴱⴰⵢⵍⵏ ⵉⵎⵉⵖⵉⵙⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⵢ ⵓⵡ ⵉⵙ. ⵉⴼⴼⴰⵖⴷ ⵓⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ⵏ ⴰⵢⴼⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007, ⴷ ⵉⵙⴼⴼⴰⵖⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⴱⴱⵍ "ⵙⵜⵉⴼ ⵊⵓⴱⵣ" ⴰⵍⵖⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⴰⵢⴼⵓⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ 9 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2007. ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2018, ⵉⵏⵣⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 2.2 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴰⵢⴼⵓⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵉⵍⴽⵎ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵎⵔⵙⵏ ⵏ ⴰⵢⴼⵓⵏ ⵎⴰⵢⵓⵜⵉⵏ 2 ⵉⵎⵍⵢⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "32 iPhone User Statistics: Sales, Usage & Revenue (2024)". Demandsage.