ⴰⴱⴱⵍ ⴼⵉⵊⵏ ⴱⵕⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴱⴱⵍ ⴼⵉⵊⵏ ⴱⵕⵓ
ⴰⵏⴰⵡ ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵍⵉⵏ
ⴰⵎⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⴱⴱⵍ
ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴼⵓⴽⵙⴽⵓⵏⵏ
ⴰⵜⵉⴳ 3,499 ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰⵏⵉ
ⵓⴼⵓⵖ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024
ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵡⵉⴱ ⵓⵏⵚⵉⴱ
Apple Vision Pro

ⴰⴱⴱⵍⴰ ⴼⵉⵊⵏ ⴱⵕⵓ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Apple Vision Pro) ⴳⴰⵏ ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵉⵔⴽⴽⵓⵙⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴱⴱⵍ. ⵉⴼⴰⵖⴷ ⴰⵍⵖⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 5 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⵖ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⴰⴱⴱⵍ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2023, ⴱⴷⴰⵏ ⵎⵉⴷⵏ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵜⵉⵙⵎⵎⴰⵇⵇⴰⵍⵉⵏ ⵣⴳ 19 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024, ⴷ ⵜⴱⴼⴰⵖⴷ ⵉ ⵜⵎⵏⵣⵉⵡⵜ ⵖ 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ.[1]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Lucas Mediavilla, « Le Vision Pro d'Apple fait ses grands débuts aux États-Unis [ⴰⵔⵛⵉⴼ] », ⵖ Le Figaro, 2 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2024

ⵉⵙⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]