ⴰⵡⵡⵓⵔ:ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⴰⵡⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ

ⵍⵍⴰⵏ 3 ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵇⵇⵏⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ
ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ
ⴱⵔⵔⴽⴰⵜ ⴳ ⵡⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰⴷⵖ ⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ

ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⴽⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵓⴷⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏⵖ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵙⵏⴳⴰⵎⴰ ⵏⵖ ⵜⴰⴼⵉⵣⵉⴽⵜ ⵜⴰⵙⴰⵙⴼⵔⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ


ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
Frameless
Frameless

ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: Ibn Khaldoun) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ, ⵉⴼⴼⵓⴽⴽⵙ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰⵡⵉⵏ ⴰⵎ: ⵜⴰⵙⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵜⴰⴼⵍⵙⴰⴼⵜ, ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ, ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵃⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵜⴰⵙⵖⵓⵍⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵜⴰⵣⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ".

ⵔⵏⵓ ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ
  • ⵜⵔⴰⵎ ⴰⴷ ⵜⴷⵔⵓⵎ? ⵖⵕⴰⵜ ⵉⵍⵓⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ, ⵜⴹⴼⵕⵎ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵣⵉ. ⵓⵔ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⵎⴰⵛ ⵉⵜⵜⵓⵡⵚⵚⴰ ⵙⵉⵙ
  • ⴰⵡⵙⴰⵜ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⴳⴳⴰⵔ.
  • ⵉⵖ ⵜⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵜ ⵙ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵖ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ, ⵜⵥⴹⴰⵕⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴳⴳʷⵜ ⵖ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ.