ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵉⵣⵔⵔⵡⵏ ⵜⴰⵏⴳⴰⵉⵎⵎⵙⴽⵉⵍⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵙ ⵡⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⴷ:

  1. ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏⵖ ⴰⵢⵢⵓⵏⴻⵏ ⵉⵡⴱⵍⴽⵉⵎⵏ. ⵜⵣⵔⵔⵡ ⴰⵍⵜⵓ ⴰⵙⵎⵔⴽⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⴰⴽⴽⴰⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵡⵎⵓⵍⵉⴽⵓⵍⵏ ⵉⵎⵣⴳⵉⵜⵏ ⴷ...

ⴳ ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]