ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: élément chimique) ⴷ ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ (atome) ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⴷⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⵏⴻⵏⵡⵓⵥⵎ (noyau) ⵏⵏⵙⵏ. ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵏⵜⵜⴰⵔⴰ ⵙ Z, ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴰⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ. ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⴰⵡⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙⵔⵉⴷ ⵙ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵡⵓⵥⵎ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵢⴰⴽⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵜⵜⵉⴽⵙⵉⵍⵏ ⴰⵙⵏⵜ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ. ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⵣⵎⵔⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⵏⵓⵜⵔⵓⵏⴻⵏ ⴳ ⵡⵓⵥⵎ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵉⵥⵓⵜⵓⴼⵉⵏ (isotopes).

ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ, ⴰⴽⴰⵔⴱⵓⵏ, ⴰⵥⵓⵜ, ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵓⵣⵣⴰⵍ, ⴰⵏⴰⵙ, ⴰⵥⵔⴼ, ⵓⵔⵖ, ⴰⵜⴳ. ⴳⴰⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ. ⵢⴰⵍ ⵢⵓⵡⵏ ⴷⴳⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ: H, C, N, O, Fe, Cu, Ag, Au, ⴰⵜⴳ. ⴳ ⵓⵖⵔⵓⴷ, ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ 118 ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ, ⵙⴳ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ 1 ⴰⵔ 118. ⵙⴳⵙⵏ, 94 ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵉⵏ ⵖⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ, ⴷ 80 ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵓⵜⵓⴼ ⵉⵣⴳⴰⵏ (ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵖⵔⵙⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⵖⴼ ⵏⵖ ⵉⴳⴷⴰ 82 ⴰⵎⵔ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ 43 ⴷ 61).

ⵥⴹⴰⵔⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵓⵏⴻⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⴱⴰⵔ ⴰⴷ ⵙⵙⵉⵍⵖⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵔⵜⴰⵍⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ. ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⴰⵎⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵡⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⴷ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⴰⵖ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴼⵏⵓⵣ ⴱⵓ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵜ H2O — ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵡⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ. ⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵡⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵣⵎⵔ ⵡⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⴷ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵎⵎ ⴰⴱⵉⵔⵓⴽⵙⵉⴷ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏⴰⵏ, ⴱⵓ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ H2O2 — ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏ ⵡⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ. ⴳ ⵓⵏⵎⴳⴰⵍ, ⵢⴰⵍ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ ⵉⵖⵢ ⴰⴷ ⵉⵔⵢ ⵉⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⴰⵎⴰⵏ ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵍⵉⵣⴰⵏ ⵖⵔ ⵡⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⴷ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ.

ⵜⴰⵏⴳⴰ ⵜⴰⵣⴷⴷⴰⴳⵜ ⵢⵓⵍⵖⵏ ⵙ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏⵇⵇⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ, ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵔⵢ ⵖⵔ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵎⴽⴰ, ⴰ ⵙ ⵏⵙⵎⵣⵉⵔⵉⵢ ⴳⵔ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴼⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ. ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ, ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⴷ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏⵏⴰ ⴰⴽⴽ ⵏⵙⵙⵏ ⴷ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ "ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ" ⵀⴰⵜ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰ ⵉⴳ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵖⵉⴷ ⴰⵙⵉⵏⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ O2, ⴱⴰⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵎⵢⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵡⵓⵥⵓⵏ ⴱⵓ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ O3, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ; ⵓⵥⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⵉⴹⵏⴰⵏⴻⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ. ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⴰⵡⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵎⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵜⴰⵍⴼⵉⵜ (Enthalpie) ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵜⴰⵏⵍⵎⴰⴹⵜ ⴰⴽⴽ ⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴽⵍ, ⵉⴳⴷⴰⵏ 0 ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ.

ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴼⵍ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⴳⴳⴰ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ, ⴰⵎⵢⴰⴳⴳⴰ ⴰⵏⵓⵥⵎ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵎⵎⵙⴽⵍ ⴰⵏⵓⵥⵎ ⴽⴰ'ⴰⵢ ⵉⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⴷ. ⴰⵙⵏⵎⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵉ ⵜ ⵉ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵓⵎⵙⴽⵔⵓⵔⴰ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⴰⵏⵜⵡⴰⵏ ⵍⴰⴱⵡⴰⵣⵢⵉ ⴳ 1789[1],[2].

ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵜ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴽⵔⵓⵔⴰ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⴷⵉⵎⵉⵜⵔⵉ ⵎⵓⵏⴷⴰⵍⵉⴼ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ":

ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ
1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1
H
    2
He
2 3
Li
4
Be
  5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
  13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
  21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
  39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba

*
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra

*
*
103
Lr
104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
   
Lanthanides
*
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
 
Actinides
*
*
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
 

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ, ⵉⵏⵉⴳⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴳ 2011, ⵜⴷⴳⴳⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰ ⵜⴰⵣⴷⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⴰⵙⵜ (UICPA) ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⴷ ⵉⵏⵉⴳⵍⴰⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏ 112 ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ (ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ)[3]. ⴳ 31 ⵎⴰⵢ 2012, ⵉⵙⵎⵎⴰ UICPA ⵙⵉⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⴰⴼⵍⵉⵔⵓⴱⵢⵓⵎ Fl ⴷ ⵓⵍⵉⴱⵉⵔⵎⵓⵔⵢⵓⵎ Lv (ⵓⵟⵟⵓⵏ 114 ⴷ 116)[4],[5]. ⴳ 31 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2015 ⵉⵙⵙⵓⴷⴻⴷ UICPA ⵉⵏⵏⵉⵢ ⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵡⵉⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏⴻⵏ ⵉⵡⴱⵍⴽⵉⵎⵏ 113, 115, 117 ⴷ 118, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴰⵙⵏ ⵉⴼⴽⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵡⴰⵏⵏⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵏⴼⵍ ⴰⴷ ⴷⴰⵢ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵢⵉⵙⵎⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵓⵜⵔⵢⵓⵎ (Uut), ⵓⵏⵓⵏⴱⵓⵏⵜⵢⵓⵎ (Uuv), ⵓⵏⵓⵏⵙⴰⵜⵢⵓⵎ (Uus) ⴷ ⵓⵏⵓⵏⵓⴽⵜⵢⵓⵎ (Uuo)[6], ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵎⵥⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳ 28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2016, ⵙ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⴰⵏⵉⵀⵓⵏⵢⵓⵎ (Nh), ⴰⵎⵓⵙⴽⵓⴱⵢⵓⵎ (Mc), ⴰⵜⵉⵏⵉⵙ (Ts) ⴷ ⵓⴳⴰⵏⵉⵙⵓⵏ (Og)[7].

ⴰⵏⴰⵎⵎⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⴰⵎⵎⵔ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⵀⵍⵍⴰⵡ ⵏⵏⵖ, ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵉⵜⴳ ⵜⴽⵜⴰⵣⵖⵓⵖⵜ[8].
Z ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ppm
1 ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ 739 000
2 ⴰⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 240 000
8 ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ 10 400
6 ⴰⵥⵓⵥⵉⵎ 4 600
10 ⴰⵏⵢⵢⵓⵏ 1 340
26 ⵓⵣⵣⴰⵍ 1 090
7 ⴰⵥⵓⵜ 960
14 ⴰⵙⵉⵍⵉⵙⵢⵓⵎ 650
12 ⴰⵎⴰⴳⵏⵉⵣⵢⵓⵎ 580
16 ⴰⵡⴹⵉⵙ 440

ⵉⵏⵉⴳⵍⴰⵏ, ⵜⴰⵙⵎⵍⵉⵙⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵎⵉⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Traité élémentaire de chimie, p.101.
  2. ⴰⵎⵙⵏⴼⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⵔⵓⵔⴰ ⴰⵢⵔⵍⴰⵏⴷⵉ ⵔⵓⴱⵉⵔ ⴱⵓⵢⵍ, ⵏⵏⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ, pratiquait en fait l'alchimie et recherchait le moyen de procéder à la transmutation des métaux entre eux. C'est davantage dans le domaine de l'atomisme qu'il a été précurseur, avec ses travaux fondateurs sur la physique des gaz et l'énoncé de la loi de Mariotte.
  3. IUPAC Periodic Table of the Elements ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ, ⵙⴳ ⵖⵓⵔ l'IUPAC (21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2011). 9 ⴱⵕⴰⵢⵔ 2016.
  4. (en) Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium Les éléments 114 et 116 sont nommés flérovium et livermorium. consulté le 9-2-2016
  5. IUPAC Periodic Table of the Elements ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵙⴳ ⵖⵓⵔ l'UICPA 1-5-2013).16-09-2015
  6. IUPAC Periodic Table of the Elements ⵜⴰⴼⵍⵡⵉⵜ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ, ⵙⴳ ⵖⵓⵔ l'UICPA (8-1-2016). consulté le 9-2-2016.
  7. (en) Elements 113, 115, 117, and 118 are now formally named nihonium (Nh), moscovium (Mc), tennessine (Ts), and oganesson (Og) 30-11-2016.
  8. Alchemy of the Heavens. ⴽⵉⵏ ⴽⵔⵓⵙⵡⵉⵍ. ⵜⴰⵥⵔⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ. ⴰⵏⵛⵓⵔ. ⵏⵢⵓ ⵢⵓⵔⴽ. ⴱⵕⴰⵢⵕ 1996. (ISBN 978-0-385-47214-2) ⵖⵔ ⴳ ⵓⵣⴷⴰⵢ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]