ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ

ⴰⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵉⵎⵉ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⴼⵏⵓⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ 1 .H ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵀⵓⴷⵕⵓⵊⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]