Jump to content

ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 4 ⵙ ⵓⵖⵢⴰⵢ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⵏⵓ ⴰⵡⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵍⵓ ⴰⵎⵖⴷⴻⴷⴷⵉ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ. ⴰⵖⵢⴰⵢ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 4, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵓⵜⵔⵓⵏⴻⵏ.
ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵓⵜⵜⵓⵙⴽⴰⴷⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⴽⵔⵓⴽⵓⴱ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⴹ ⴰⵡⵜⵓⵏⵉⵍ.

ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵉⵖⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵙⵏⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ. ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵇⵓⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵓⵏⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⵉⵏ. ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉⵣⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵏⵜ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵙ ⵎⵍⵏ ⵜⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵙⴽⵜⴰⵡⵏ (tridimensionel) ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙⵎⵉⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵖⵢⴰⵢ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵔⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]