Jump to content

ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵏⴰⵏ ⴱⵓ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ 8, ⴱⵓ ⵢⵉⵏⵉⴳⵍ O. ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜⵉⴽⴰⵍⴽⵓⵊⵉⵏⵏ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ. ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⴰⵔⵎⴰⴳⵓⵍ ⴳ 1772 ⴷ 1774; ⵢⵓⴼⴰ ⵜ ⵓⵙⵡⵉⴷⵉ ⴽⴰⵔⵍ ⵡⵉⵍⵀⵍⵎ ⵛⵉⵍ ⴳ 1772 ⴷ ⵓⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵊⵓⵣⵉⴼ ⴱⵉⵙⵜⵍⵉ ⴳ 1774 ⴳ ⵡⵉⵍⵜⵛⵉⵔ, ⵉⵙⵎⵎⴰ ⴰⵙ ⴰⵏⵜⵡⴰⵏ ⵍⴰⴱⵡⴰⵣⵢⵉ ⴳ 1777 ⵉⵙⵎ "ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ" ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⴳ ⵜⴳⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ὀξύς / ⵓⴽⵙⵉⵙ (« ⵓⵎⵙⵉⴷ, ⵉⵎⵛⵡⵉ », ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⴽⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ « ⴰⵙⵎⵎⴰⵎ »), ⴷ γενής / ⵊⵓⵏⵉⵙ (« ⴰⵎⵙⵙⴰⵔⵡ »), ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵖⴰⵍ ⵍⴰⴱⵡⴰⵣⵢⵉ ⵙ ⵓⵣⴳⴰⵍ ⵎⴰⵙ[1]:

« ⵏⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴷⴰ ⵏⵙⵓⵏⴼⵓⵙ ⴳ ⵡⴰⴹⵓ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵏⵙⵙⵓⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⵔⵉⴽⵜ ὀξύς, ⴰⵙⵎⵎⴰⵎ ⴷ γείνομαι, ⵙⵙⴰⵔⵡⵖ, ⴰⵛⴽⵓ ⵙⴳ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⴰⴷ [ⴰⵔ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵍⴰⴱⵡⴰⵣⵢⵉ ⵖⴼ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ] ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵙⵎⵎⴰⵎⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⵔⴽⵙ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⵔⴰ. ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵎⵎⴰ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵓⴽⴰⵍⵓⵔⵉⴽ.»

ⴰⴼⵏⵓⵣ (molécule) ⴱⵓ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵜ O2, ⴷⴰ ⴰⵙ ⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ « ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ » ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰ ⴰⵙⵉⵏⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ, ⵢⵓⵍⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵖⴰⵏⴻⵏ ⵙ liaison covalente : ⴳ ⵜⴼⴰⴷⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴳⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵖⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴽⵍ, ⴰⵙⵉⵏⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⵓⵔⵔⵉⴳ ⵢⵓⵎⵥⵏ 20,8 % ⵏ ⵡⴰⵜⵎⵓⵙⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Lavoisier A. (1789). Traité élémentaire de chimie, 1864, p.48.