Jump to content

ⴱⴰⵔⵉⵣ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ
ⴱⴰⵔⵉⵣ

ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴱⴰⵔⵉⵣ
ⴱⴰⵔⵉⵣ

ⵜⵉⴱⴹⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ[1]
ⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵏ
ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ [2]
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ min. 28 ⵎⵉⵜⵔ
max. 131 ⵎⵉⵜⵔ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
صليب الحرب 1914-1918, رفيق التحرير ⴷ وسام جوقة الشرف من رتبة فارس
ⵉⵏⵉⴳⵍ ⴰⵊⵢⵓⴳⵕⴰⴼⵉ
Paris
Map

ⴱⴰⵔⵉⵣ (ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵜ: Paris) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵚⴰ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵍⵍⵉⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵜⵚⵚⴽⴰ ⵖⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ 2,243,833 ⵏ ⵜⴰⴽⴰⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2010.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified.
  2. ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵙⴼⴽⴰ/ⵜⴰⵢⴽⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ Error on call to Template:cite web: Parameters url and title must be specified.