Jump to content

ⴰⵥⵓⵥⵉⵎ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵓⴽⵓⵙ ⵓⴷⵔⵉⴼ
ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵜⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ. ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ: ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⵎⵥⵥⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ. ⵎⴽ ⵓⵔ ⵜⵎⵙⴰⵙⴰⴷ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ, ⵜⵉⵏⵉⴷ ⵎⴰⵅⴼ. ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ, ⴽⵯⵜⵢⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴰⴳⴳⵯⵎ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⴷⴰⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ (ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ) ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵙⴰ. (ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵓⴽⵓⵙ)

ⴰⵥⵓⵥⵉⵎ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]