Jump to content

ⵓⵔⵖ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵜⵍⵉ ⵏ ⵓⵔⵖ (ⵎⵉⵚⵔⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵉⵜ).

ⵓⵔⵖ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ, ⵉⵏⵉⴳⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ Au (ⵙⴳ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ aurum), ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⴼⵏⵓⵣⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ 79.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]