Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ
Lingua Latīna
ⴰⴼⵔⴰⵙ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉ ⴳ ⵓⴽⵓⵍⵓⵙⵢⵓⵎ, ⵕⵓⵎⴰ, ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵉⵅⵍⵓⴼⵏ
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵀⵉⴷⵓⵕⵓⴱⴱⴰⵜⵉⵏ
ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵉⵍⴰⵜⵉⵏⵏ, ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵏ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ
ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ  ⴼⴰⵜⵉⴽⴰⵏ
ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ Opvs Fvndatvm Latinitas
ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵉⵥⵓ 639-1 la[1]
ⵉⵥⵓ 639-2 lat [2]
ⵉⵥⵓ 639-3 lat[3]
ⴳⵍⵓⵜⵓⵍⵓⴳ
Linguasphere (51-AAB-aa) ⴰⵔ (51-AAB-ac)

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵔⵓⵎⵉⵢⵜ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵜ: Lingua Latīna) ⵏⵜⵜⴰ ⵜ ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵟⴰⵍⵉⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵉⵣⵡⴰⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵏⵏⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⴰⵜⵢⵓⵎ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵕⵓⵎⴰ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵜⵓⵢⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⵉⴷⴷⵖ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵜ ⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵖⵉⵍ'ⴰⴷ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. la
  2. lat
  3. lat
  4. impe1234
  5. lati1261