Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵟⴰⵍⵉⴽⵉⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵟⴰⵍⵉⴽⵉⵏ
Linguae Italicae
ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵉⴳⴷⵓⴷⵏ ⵉⵟⴰⵍⵉⴽⵉⵢⵏ
ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ  ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ
ⵉⵅⵍⵓⴼⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵙⵉⵏ
ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⵍⴰⵜⵉⵏ
ⵜⵉⵏⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
ⵉⵥⵓ 639-3 itc[1]
ⴳⵍⵓⵜⵓⵍⵓⴳ ital1284[2]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵟⴰⵍⵉⴽⵉⵏ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Linguae Italicae) ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵅⵍⵓⴼⵜ ⵣⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵀⵉⴷⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵉⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵇⵉⵏ ⵜⵉⵏⵓⴼⵓⵖⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ (ⵣⵓⴷ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ, ⵜⴰⴽⴰⵟⴰⵍⵓⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵜⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ) ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵀⵍⵍⵉ ⴰⴷⴷⵔⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳ ⵓⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵟⴰⵍⵢⴰⵏⵉⵜ ⵣⵓⴷ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⵏⵉⵜ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⴰⵍⵎⴰⵜⵉⵜ ⵉⵏⵖⵓⴱⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵜ.

ⵥⵕ ⵓⴳⴳⴰⵔ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. itc ISO 639-3.
  2. ital1284 Glottolog.