Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⵀⴳⴰⵍⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵙⵉⵜ, ⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴳⴰⵍⵉⵙⵢⴰⵚⴱⴰⵏⵢⴰ , ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ , ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ ⵜⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ, ⵜⴼⵙⵔ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵓⵍⵜⵓⴳⴰⵍ ⴰⵎ ⴰⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15 ⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ, ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴰⵡⴷ ⴳ ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⴷ ⵎⴰⴽⴰⵡ ⴷⴳ ⵛⵉⵏⵡⴰ, ⴷ ⵡⵓⴳⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴽⵔⵢⵓⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ,ⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⵉⴱⵉ.

ⵜⴰⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ , (ⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ) ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵉⵡⵍⵏ ⵏ (188 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ، ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 51% ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ) ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ ⴷⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ , ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴳ ⵜⵥⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ , ⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴳ [ⵖⵉⵏⵢⴰ ⵜⴰⴼⵜⴰⵙⴰⵏⵜ]] ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ , ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⴰⴽⴰⵡ ⴷⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ , ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵜⵉⵜⵎ.

ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵢⵉⵡⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]