Jump to content

ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ (ⵙ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: East Timor) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⴰⵣⴳⵏ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⴰⵎ ⴰⵜⴰⵡⵔⵓⵊⴰⴽⵓⵓⴽⵔⵙⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵉⵜⵡⵄⵣⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴳⴰⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ. ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 15,410 ⴽⵎ² ⵖⴰⴼ ⴰⴳⴳⵓⴳ ⵏ 6400 ⴽⵎ² ⵖⵔ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⴰⵔⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵟⵔⴰⵍⵉⵜ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⴰⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ 166، ⵜⵡⴰⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵜⴰⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⴰⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1975، ⵜⴱⵔⵔⴰⵃ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵙ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ، ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ ⵓⴱⵔⵔⴰⵃ ⵢⵍⵍⴰ ⴰⵖⵣⴰⵡ ⴷ ⵓⵛⵏⴳⵓ ⵏ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⴷ ⵜⴱⵔⵔⵃ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵉⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵡⵉⵙⵙ 27 ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⴹⴼⵉⵔ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1999، ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵇⵔⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⴰⵚⵉⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵙⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ، ⵜⴼⴰⵍ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⵉⵇⵍⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⴱⴰⵛ ⴰⴷⵜⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⵖⵓⵔ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵙⵉⵎⵔⵡ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵢⵢⵓ 2002. ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵜⴳⴰ ⵢⵉⵡⵜ ⵊⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵜⵓⵎⵥ ⴷⴳⵙ ⵜⴽⴰⵏⵉⵙⵜ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽⵉⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ، ⴷ ⵜⴰⵢⴹ ⴳ ⴼⵉⵍⵉⴱⵉⵏ.

ⵜⵉⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴰⴷⵔⵙⴰⵏ , ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵉⵎⵓⵔ ⴷⴰ ⵜⵜⵄⴰⵏⴰ ⵙⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]