Jump to content

ⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ (ⵙ ⵜⵀⵉⵏⴷⵉⵜ: भारत गणराज्य)، ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ, ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ, ⵜⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵎⴳⴷⵓⵜ, ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ , ⴷ ⵉⵍⵍ ⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴷ ⵜⵎⴷⴰ ⵏ ⴱⴰⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵖⵓⵔ ⵓⵀⵉⵏⴷ ⴰⴼⵉⵍⵓ ⴰⴼⵜⴰⵙⴰⵏ ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵖⵣⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ 7,517 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ. ⵜⵍⵍⴰ ⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⵏⵙ . ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵛⵉⵏⵡⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ, ⵏⵉⴱⴰⵍⴱⵓⵜⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛⵎⵢⴰⵏⵎⴰⵕ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵊⴰⵎⵓ ⴷ ⴽⴰⵛⵎⵉⵔ ⴰⴽⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵙⵜⴰⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⴳⴰⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵀⵉⵏⴷ. ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵀⵉⵏⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵙⵔⵉ ⵍⴰⵏⴽⴰ, ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵍⴷⵉⴼⴰⵏⴷⵓⵏⵉⵙⵢⴰ ⵖⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵀⵉⵏⴷ ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵙⵙⵉⵏⴷ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵉⵎⴱⵔⴰⵟⵓⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵔⵡⵙⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⴰⵖⵣⵣⴰⴼ . ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴽⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵀⵉⵏⴷ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱⵏ ⵏⵜⵜⵏⵉ : ⵍⵉⵙⵍⴰⵎⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵉⵜⵜⴰⴱⵓⴷⵉⵜⵜⴰⵊⴰⵢⵏⵉⵜ, ⵜⴰⵣⵔⴰⴷⴰⵛⵜⵉⵜ, ⵜⵓⴷⴰⵢⵜⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ. ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵎⵏⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵀⵉⵏⴷ ⵖⵔ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵀⵉⵏⴷ ⴰⴱⵔⵉⵟⴰⵏⵉ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⵡⴰⵛⵏⴳⴰ ⵙⴳ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⵣⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴰⵔ ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵙⵉⵎⵔⴰⵡ, ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵣⵣⵓⵔⴳ ⵓⵀⵉⵏⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1947 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⴰⵔⵓⴳ. ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⴷⴳ ⵓⴷⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵖ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⴱⵓⵖⵍⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵏ ⵓⵀⵉⵏⴷ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1991, ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵢⵣⵔⴱⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵖⵓⵔⵉ ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵓⵢⴰ,ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴷⴰ ⵜⵜⵄⴰⵏⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]