ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ ⵏⵖⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⴱⵕⴰⵀⵉⵎⵉ ⴰⵙⵢⵉⵡⵏ, ⴷ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵏⵉⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⴼⵍⵙⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ. ⵜⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵜ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵔⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⵣⵏ ⴼ ⵎⵓⵙⴰ. ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵜⵓⵀⵎⵎⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵣⵏⵓⴷ ⵜⴰⵏⴰⵅ, ⵜⴰⵍⵎⵓⴷ ⴷ ⵎⵉⴷⵔⴰⵛ.

ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⴼⵔⴷⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵉⵅⴼⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵣⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1948.

ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⴷⴰⵢⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⴳⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵉⵙⵜⵓⵀⵎⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ, ⴷ ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵍⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]