ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ

ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ [[|ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ|ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ]]
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ/ ⵜⴰⵚⵓⵔⵜ [1]
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 77966 [2]ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ (ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵚⵚⵓⵔⵜ, ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ الصويرة, ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ Essaouira) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵡⵎⵔⵔⵓⴽⵜ ⵜⴻⵜⵜⴰⴳⴳⵯⴰ ⵏⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ, ⴷⴰⵔⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉⵇⴱⵔⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵜ. ⴷⵖⵉ ⵜⴳⴰ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ "ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴹⵓ". ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ “ⵉⴼⵉⵏⵉⴽⵏ” ⴰⵍⵍⵉⴳ ⴳⴰⵏ ⴰⵙⴰⴳⵏ ⴳ [[|ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ|ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ]] ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ. ⴷ'ⵓⴳⵍⵉⴷ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉ ⵜⵉⵏⵊⵉⵙ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⴰⵙⴰⵡⵓⵔ ⵏ ⵉⴽⵓⵍⵢⴰⵏ ⵣ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵊⵓⵏ, ⵉⴽⴰⵜⵉⵏ ⴰⵔ ⵉ ⵜⵓⵏⵣⴰ ⵉ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ . ⵀⵍⵍⵉ ⵣⴷⵖⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⴱⵔⵜⵇⵉⵣⵏ ⴹⴼⵓⵔⵜⵏ ⵉⵙⵄⴷⵉⵢⵉⵏ .ⵎⴰⵛ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⵄⴰⵍⴰⵡⵉ ⵏⵜⴰ ⴰⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵙⴽⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵚⵓⵔⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⵙ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ, ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⴰⵎⴰⵙⴷⴰⴳ ⵜⵢⵓⴷⵓⵔ ⴽⵓⵎⵓⵏⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ 1760.

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔ ⵉⵜⴰⵛⴽⴰ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ ⵣ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵍⵎⵔⵔⵓⴽ ⵏⵉⵖ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵏⵙ , ⴰⴼⴰⴷ ⵥⵕⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴰⵎ ⵙⵇⴰⵍⴰ,ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵇⴷⵉⵎⵜ ⴷ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⵉⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ..., ⴷ ⵟⴰⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵉⴼⵊⵉⵊⵏ ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵖ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⴳⴰⵙ . ⴷ ⵉⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵓⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ , ⴰⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙⵙⵏ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ [3] .

ⵜⴰⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴳⴰ ⵍⵎⵔⵚⴰ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ ⵢⴰⵏ ⵣ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ , ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⴼⵍⵓⴽⵏ ⴷ ⵍⴱⴰⵅⵉⵔⴰⵜ ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳⵉⵙ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏ ⵓⴳⴼⴰⵏ , ⵙⵓⵍ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵍⵉ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⵏⴰⴼ ⴳⵉⵙ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵢⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ [4]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵉⵖ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴳ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ , ⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴰⵔ ⵣⵓⵏ ⴷ : ⴰⵏⵎⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴳⵏⴰⵡⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ [5] ⴰⵏⵎⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵏ ⴰⵟⵍⴰⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵄⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⴳⵏⴰⵡⴰ. ⵖⴰⵏ ⴰⴼ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⵏⴰⴼ ⴳⵉⵙ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎ ⴳⵏⴰⵡⴰ, ⵜⵉⵔⵓⵢⵙⵙⴰⵛⴰⵄⴱⵉ. ⵣ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ ⴱⵓⵔⵣⵏ ⵎⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴰⵎ: ⵎⴰⵃⵎⵓⴷ ⴳⵉⵏⵢⴰ,ⴰⴱⴷⵔⴰⵃⵉⵎ ⵙⵡⵉⵔⵉⵚⴰⵍⵃ ⵍⴱⴰⵛⴰ.

ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ ⵟⴰⴼ ⵉⵏⵓⵥⴰⵕ ⵉⵎⵙⵍⵖⵉⵏ ⴰⵎ ⵛⵖⴰⵢⴱⵉⵢⴰ ⵟⴰⵍⴰⵍⵔⴳⵔⴰⴳⵉⵢⴰ, ⵉⵖ ⵏⴽⴽⵉ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔ ⴷⵖⵉ ⵏⵥⴹⴰⵔ ⴰⵏⴰⴼ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵉⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵍⵖⵉⵏ ⴰⵎ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⵓⵟⵉⵍⵓ ⴷ ⴷⴰⵔ ⵙⵡⵉⵔⵉ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6358_Fr.pdf
  2. http://www.sgg.gov.ma/BO/FR/2015/BO_6358_Fr.pdf
  3. http://www.crimarrakech.ma/def.asp?codelangue=
  4. https://m.youtube.com/watch?v=EsRyGpXJ6Rs&itct=CBcQpDAYACITCIzbsfH3-9gCFUPBfgodJ5gKqlIZ2YXZitmG2KfYoSDYp9mE2LXZiNmK2LHYqQ%3D%3D&gl=MA&hl=fr&
  5. festival de gnoua et musiwur de monde (2019).