Jump to content

ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ

ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ. (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)، ⵙ ⵓⵙⴳⵣⵍ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ (UNESCO).

ⵜⴳⴰ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵚⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1945. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⵔⵚⵓ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ, ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⴹⵓⴼ, ⴷ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵉⴹⴼⴰⵔ 195 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⴰⴷ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⴰ, ⴰⵔ ⴷ ⵜⵙⵙⴼⵓⵖ ⵜⵉⴽⵍⵜ ⴰⵔ ⵜⴰⵢⴰⴹ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵃⴹⴰⵏ.

ⵍⵍⴰⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵏ: ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ, ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⴷ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵜⵖⵎⵙⴰ

ⴷⴰ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵙ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⵙⵉⵏⴼ ⵏ ⵜⵇⴱⴱⴰⵏⵉⵜ, ⴰⵙⴰⵏⵓⵏ ⴰⵜⵉⴽⵏⵉ ⴷ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ, ⴷ ⵉⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵔⴰⵢⵏ, ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⵜⴰⴳⴰⵎⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴳ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]