Jump to content

ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ

ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵏⵏⵉ ⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢ, ⵥⵕ ⵉⵎⵏⵏⵉⵜⵏ ⵉⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ.
ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵏⵏⵉ ⴰⴷ: 1
ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ
ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ
ⴰⵡⴰⵏⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ-ⴰⵙⴼⵉ
ⴰⵥⵓⵔ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⴳⴳⴰⵔ ⵏ 95% ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ
ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: حاحا) ⴳⴰⵏ ⵜⴰⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⴳⴰⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ, ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ. ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵎⴰ ⵎⵓ ⵏⵜⵜⵉⵏⵉ ⵙⵓⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ[1], ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴳⵔ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔⵓⴳⴰⴷⵉⵔ[1].

ⵜⴰⵙⵏⴰⵥⵖⵓⵕⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵅ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵓⵔⵔⵉ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⵙⵏⵓⴱⴱⵛ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵡⵎⵣⵔⵓⵢ ⵎⴰⵙ ⵉⵖ ⵏⵓⵔⵔⵉ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴰⵥⵏ ⵉ ⴽⵔⴰⴹ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⵉⵖⵔⴷⵉⵏ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵜ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵚⵏⵀⴰⵊⴰ, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵣⵏⴰⵜⴰ, ⵉⵖ ⴷ ⵏⵓⵛⴽⴰ ⵙ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵚⵎⵓⴹⴰ. ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ, ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵏ ⵎⴰⵚⵎⵓⴹⴰ ⵏⵖ ⴷ ⵉⵎⵚⵎⵓⴹⵏ, ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⴷ ⴱⵓⵡⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴱⵏ ⵅⴰⵍⴷⵓⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴳⴰⵏ ⵣⵖ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵎⴰⵚⵎⵓⴹ ⵓ ⵢⵓⵏⵙ ⵓ ⴱⴰⵕⴱⴰⵕ. ⵎⴰⵛ ⴰⵙⵍⵎⴰⴷ ⵄⵍⵉ ⵚⵉⴹⵇⵉ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵏ ⵎⴰⵚⵎⵓⴹⴰ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜ ⵉⵙⵙⴼⵔⵓ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴳⴰ ⴽⵔⴰⴹⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵎⵥ ⴷ ⵥⵥⵓ ⴷ ⴰⵎⵓⴷ, ⵉⵖ ⵏⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ ⴰⵔ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏⵜ ⴰⵎⵥ ⵥⵥⵓ ⴰⵎⵓⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳⵔ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⵢⵔⵣⴰ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ, ⴰⵔ ⵜⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵣⵖ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⵏⵏⴰ ⴰⵙ ⵉⵙⵎⵎⵙⴽⵍⵏ ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵢⴰⵥ ⴳⵏ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵚ. ⵣⵓⵏ ⴷ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵓⵃⵢⵓ ⴳⵔ ⵚⵚⴰⵍⴰⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⴷ ⵚⵚⴰⵡⵎ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵥⵓⵎ.

ⴰⵥⵓⵕ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵉⵖ ⴷ ⵏⵓⵛⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵙⵉⵙ ⵏⴰⴳⴳⵯ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵙⵍⵍⵉⵏ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵥⵓⵕ ⵏⵏⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⴰ ⵎⵓ ⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵡⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⵢⵉⵍⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵙⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⵛⴽⵓ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⴰⵜⵜ ⵙⵏⵜ, ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⴷ ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⴳⵉⵙ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵚⵄⵢⵉⴹⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⴰⵙ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴽⴽⴰⵏ ⵜ ⵏⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵓⵎⵥⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⵕⵄⴰ, ⵉⴽⵛⵎ ⴳⵉⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵙⵓⵙ ⴷ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵢⴰⵃ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵙ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏⵏⵉⵃ, ⵙⴽⵔⵃ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵏⴱⴷⵔ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⵏⵏⴰⵏ ⵉⵎⵉⵡⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ. ⵎⴰⵛ ⵉⵖ ⴷ ⵏⵓⴹⴰ ⴰⴷ ⵏⵥⵕ ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵣⵎⵎⵉⵎⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵡⵎⵣⵔⵓⵢ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵎⵃⵏⵏⴷ ⴰⵢⵜ ⵍⵃⴰⵊⵊ ⵎⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⴷ ⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰ ⵅⴼ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵣⵖ ⵓⵙⴼⵉ ⴰⵔ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵉⴽⴽⴰ ⵜ ⵏⵏ ⵖⵉⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵖⴰⵙ ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ ⵓⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵣⴷⴰⵖ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴳⵉⵙ ⵖⴰⵙ ⴰⵔⴳⴰⵏⵓⵣⵎⵎⵓⵔⵓⵛⵛⴼⵓⴷ, ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵓⵖ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵣⵖ ⵓⵙⴼⵉ ⴰⵔ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏⵖ ⴷ ⵣⵖ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵓⵙⴼⵉ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵎⴷⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵜⴰⵛⴽⴰⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵉⴳⴳⵯⵉⵣ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵓⴳⴰⵢⵢⵓ ⵏⵏⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵥⵕⴰ ⵎⴰⵢⴰⵏ, ⵉⵣⵔⵉ ⵙ ⵙⵓⵙ ⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵄⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⴰⵛⴽⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵡⵏ ⵉⵏⵉⵖ ⵎⴰ ⵜⵙⴽⴰⵔⵎ ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⴰⵖ ⵜⵉⵖⵔⴰⴹ ⵏⵏⵓⵏ, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵏ ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵉⴱⴹⵓ ⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵅⴼ ⵎⵔⴰⵡ, ⵉⵙⵔⵙ ⵜⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⴳⵓⵣ, ⵉⵙⵔⵙ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⴰⵢⵜ ⴰⵎⵔ, ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵉⴷⴰ ⵓⵜⵖⵓⵎⵎⴰ, ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⵉ ⵖⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵔ ⵜⵜⴹⵓⴼⵎ ⵅⴼ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⵔ ⵜⵜⴹⵓⴼⵎ ⵉⵏⴳⵔⴰⵜⵓⵏ, ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵔ ⵏⵏ ⵜⴰⵇⵇⵍⴰⵢⵎ ⵙ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵎ ⴰⵎⵜⵛⵓ ⵏⵏⵓⵏ, ⵉⵣⵔⵉ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⵖⵍⵉ ⴷⴰⵖ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵓⵙ ⵢⴰⵡⵉⴷ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴼⵔⴰⴹⵉⵏ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵜⴰⴷ ⵏ ⵜⴼⵓⵏⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵖⵢⵓⵍⵜ ⵉ ⵢⴰⵏ, ⵢⴰⵛⴽⵉⴷ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⵟⵟⵓ ⵎⴰⵢⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ "ⵀⴰⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ, ⵀⴰ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵎ ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵉ ⵜⵉⴹⴰⴼ, ⴰⵔ ⵜⴼⴼⵔⴹⵎ ⴰⵔ ⵜⴽⴽⵔⵣⵎ ⵜⵙⴰⵍⴰⵎ ⵉⴳⵓⵢⵢⴰ ⵏⵏⵓⵏ, ⴰⵔ ⵜⵃⵉⵢⵢⴰⵃⵎ ⴰⵔ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵎ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ" ⵖⵉⵏⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⵓⵕ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵣⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⵓⵙⵓⵜⵉⵏ ⴼ ⵜⵓⵙⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⴽⵎ ⵖⵉⵍⵍⵉ ⵜⵍⴽⵎ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ.

ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵣⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵏ, ⵉⴳ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵖⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⴰⵛⴽⵓ ⴰⵔ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵙⴳ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⴰⵔ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴳ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵖⵔⴰ ⵍⵇⵯⵔⴰⵏ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵏ, ⵖⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴷ ⵉⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵎⵍ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ, ⵔⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⴰⴱⴷⴰⵔⵉ ⵍⵃⴰⵃⵉ ⵏⵖ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⵍⵄⴰⴱⴷⴰⵔⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴷⴰ ⵡⵉⵙⴰⵔⵏ, ⵖⵡⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵔⵉⵃⵍⴰⵜ ⵍⵄⴰⴱⴷⴰⵔⵉ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵔⵔⵉⵃⵍⴰ ⴰⵍ ⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉⵢⴰ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⴳⴳⵉⵣⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴳ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴼⴰⵙⵉ, ⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⵓⵔ ⴰⵖ ⵢⵓⴷⴰ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵍⴰⵖⴰⵍⵜ ⵓⵔ ⵢⵓⵎⴰ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵓⵍⴰ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⵯ ⵓⵔ ⴷ ⵖⴰⵙ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⵖⵉⵏⵏ ⴳ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⴳ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵡⵉⵙⴰⵔⵏ, ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷⴰ ⴳ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⴰⴱⴷⴰⵔⵉ ⵍⵃⴰⵃⵉ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵖⵎⴽ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵓⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵉⵍⵓⵍ, ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜ ⴽⴰ ⵜⵜⵏⵥⵥⴰⵕⵏ ⵉⴷ ⴱⵓⵡⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵖⴰⵢⴷⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙⵙⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵔⵉⵃⵍⴰⵜ ⵍⵄⴰⴱⴷⴰⵔⵉ, ⴷⴰⴳ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵥⵕⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰⴷ ⵖⵉⴼⵙ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⴷ. ⵔⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴱⵓ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⴰ ⴰⵍⵃⴰⵃⵉ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵎⵉⵎⵓ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴱⵓⵙⵄⵉⴷ ⵍⵎⵜⵔⴰⵣⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵎⴰⵏⴰⵔ ⴰⵍⵄⵉⵍⵎⴰⴱⵓ ⵄⵓⵜⵎⴰⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴱⵏⵓ ⵄⴰⴱⴷ ⵏⵏⴰⵄⵉⵎ ⵍⵎⵏⵏⴰⵏⵉ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵄⴰⵇⴰⵉⴷ ⵡⴰ ⵜⵜⴰⵡⵃⵉⴷ ⴷ ⵉⵡⵉⵙ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⵓⵙⵄⵉⴷⵉ ⵍⵄⵉⵙⵙⵉⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵉ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴷⴰⵍⴰⵉⵍⵓ ⴰⵍⵅⴰⵢⵔⴰⵜ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⴰⴱⵓ ⵄⴰⵍⵉ ⵍⵃⵓⵙⵙⴰⵢⵏ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ ⴷⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵍⴼⴰⵡⴰⵉⴷ ⴰⵍⵊⴰⵎⵉⵍⴰ ⵄⴰⵍⴰ ⵍⴰⵢⴰⵜ ⵍⵊⴰⵍⵉⵍⴰ. ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵇⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵔⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵢⴰⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵏⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵣⵍⵟⵏ ⴷⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵏⵎⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵖⴰⵏⴱⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔⵙⵉⴷⵉ ⵄⴽⵢⴰⵛ, ⴰⴷ ⵏⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓ ⴱⵓⵣⵢⴰ ⴷⴰ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵏⴰⵄⵉⵎⵢⴰ ⴷ ⵜⵏⵎⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ ⵣⵣⵎⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵜⵉⴽⵙⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵎⵀⵏⴷ ⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⵉ, ⵏⵎⴰⵜⵜⵉ ⴷ ⵙ ⵉⵏⴽⵏⴰⴼⵏ ⴰⵔ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵎⵃⵙⵔ ⵍⵊⴰⵣⵓⵍⵢⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵙⵄ, ⴷ ⵜⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⴼⵔⴰⴹ ⵓ ⵟⴰⵀⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ, ⵜⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵓ ⵎⴱⴰⵔⴽ ⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓ ⵜⵖⵓⵎⵎⴰ, ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⴱⵓ ⵣⴰⵢⴷ ⴳ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓ ⴽⴰⵣⵣⵓ, ⴷ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓ ⴳⵔⴹ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵏⴱⴷⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵄⵜⵎⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵣⴰⴽⴰⵔⵢⴰ ⵢⴰⵃⵢⴰ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵍⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⴳ ⵉⴷⴰ ⵓ ⵉⵙⴰⵔⵏ, ⴰⴷ ⵓⵔ ⵏⵜⵜⵓ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⴷⴰ ⵓ ⴳⵉⵍⵍⵓⵍ ⴷⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵙⵙⴰ ⵓ ⵃⵙⵉⵏ ⴷ ⵔⵎⴰ ⴷ ⵡⴰⴷⵓⵣ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵏⵚⵓⵔ, ⴷ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴰⵎⵔ ⵔⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵏⴱⴷⵔ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵍⵊⵉⴷⵉ ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⴰⵎⴷ ⵓⵛⵛⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⵢⵜ ⴰⵎⵔ.

ⵖⴰⵢⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⴻⵏⵏⴰ ⴰⵔ ⴰⵖ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴷⴰⵔⵙⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.

ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵇⴱⵉⵍⵏ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⴳⴰⵏ 12[2], ⵉⵍⴰ :

ⵍⵉⵙⵎⵎ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ (2014)[3] ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ (2014)[3]
ⵉⴷⴰ ⵓ ⴳⵔⴹ - -
ⵉⵏⴽⵏⴰⴼⵏ - -
ⴰⵢⵜ ⵣⵍⵟⵏ - -
ⵉⴷⴰ ⵓ ⵣⵎⵣⵏ - -
ⵉⵎⴳⵔⴰⴷ 6,486 1,257
ⵉⴷⴰ ⵓ ⴳⵍⵍⵓⵏ 6,650 1,053
ⵉⴷⴰ ⵓ ⴱⵓⵣⵢⴰ - -
ⴰⵢⵜ ⵄⵉⵙⵉ 4,143 836
ⵉⴷⴰ ⵓ ⴽⴰⵣⵣⵓ 5,182 1,026
ⵉⴷⴰ ⵓ ⵜⵖⵓⵎⵎⴰ - -
ⴰⵢⵜ ⴰⵎⵔ - -

ⵜⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵍⵉⵙⵎⵎ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ (2014)[3] ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ (2014)[3]
ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵔ 9,984 2,373
ⵙⵎⵉⵎⵓ 8,026 1,750

ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵢⴰⵜ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴳ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ
  • ⵜⴰⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⵜⴳⴰ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⴰⵔ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴱⵉⴷⴷⴰⴷⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵟⵟⴰⴼ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ , ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⴳⵉⵙ :ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵥⵉⵏ, ⴷ ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⴽⵯⵡⵏ ⵏ ⵜⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⴰⵎ ⵍⵓⵣ ⴷ ⵓⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵉⴹⴰ ⴰⵔ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ.
  • ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵛⵜⴰⵍⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ, ⵍⵉⵖ ⴳⵓⵜⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵉⵣⵓⴳⵣⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴽⴰⵜⵔⵉⵜ, ⵎⴰⵛ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵍⵉⴷ ⵉⴳⵓⵔⴰⵏ ⴰⵎ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⵙⵙⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵡⴰⴼⴰ ⴷ ⵇⵓⵕⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⵏⵥⴰⵕ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎ ⵡⴰⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵏⴽⵏⴰⴼⵏ ⵎⴰⵛ ⴱⴰⵖⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⵔⵉⴼⵉ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⵓⵍ.

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  • ⴰⵃⵡⴰⵛ ⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ
  • ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵕⵕⵡⴰⵢⵙ
  • ⵜⴰⵎⵖⵔⴰ ⴷⴰⵔ ⴰⵢⵜ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵉⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 C. Agabi, « Haha », Encyclopédie berbère, 22 | Hadrumetum – Hidjaba, Aix-en-Provence, Edisud, 2000, p. 3326-3328
  2. M'haned Aït El-Haj, حاحا (Ḥāḥḥā), dans معلمة المغرب (Encyclopédie du Maroc), Tome X (1998), p. 3264.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "POPULATION LÉGALE DES RÉGIONS, PROVINCES, PRÉFECTURES, MUNICIPALITÉS, ARRONDISSEMENTS ET COMMUNES DU ROYAUME D'APRÈS LES RÉSULTATS DU RGPH 2014"