Jump to content

ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴷⵣⴰⵢⵔ
ⵜⵓⵏⵙ
ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ
ⵓⵏⴰⵖⵉⵣ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ
ⴰⵙⴳⴷ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ

ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: صنهاجة ⵏⴰⵖⴷ زناگة) ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵎⴰⵥⵓⵏ, ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵊⴰⵏⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⵚⵎⵓⴷⵏ. ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷⵣⴰⵢⵔ, ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⵜⵓⵏⵙ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵍⵉ, ⵏⵉⵊⵉⵔ, ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵙⵓ, ⵍⴰⵏⵜ ⵙⵓⵍ ⵉⵙⵎ ⴰⴷ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]