Jump to content

ⵜⵓⵏⵙ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⴳ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ
ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⴼⵔⵛ

ⵜⵓⵏⵙ (ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: تونس) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⵯ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵙ, ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⵙⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵙⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰ. 40% ⵙⴳ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⵣⵔⵓⴼⵜ, ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ. ⴷⵉⵏⵏⴰ ⴷⴰⵖⵏ ⵢ ⵢⵍⵍⴰ ⴷⴷⵓⵃ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⴽⴰⵔⵜⴰⵊⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⴹⵉ ⵜⵉⵙⵙ 3 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜⵄⵉⵙⴰ. ⵜⵡⵡⵉⴷ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵙ ⵏ 20 ⵎⴰⵕⵙ 1956 ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ: ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ, ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵙⵙ ⵏ 25 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1957 ⵜⴱⴷⴷⴻⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵙⵉⴱ: ``ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵜⵓⵏⵙⵉⵜ``.

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ

ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ , ⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵏⵉⴳ 168.000 ⴷⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ 6,5 ⵎⵉⵍⵉⵓⵏ ⴷⵉ ⵍⵄⵉⵔⵇ ⵃⴰⵙⵙⴱ Test And, ⴷ ⵊⴰⵔ 800 ⵉⴳⵎⵉⵎⵏ ⴷ 1 ⵎⵉⵍⵢⵓⵏ ⴷⴰ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ,ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵍⵡⴰⵄⵢ ⴰⴼ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⴳⵉ. ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵊⵔⴱⴰ, ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⴰⵟⵎⴰⵟⴰ, ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⴷ, ⵜⴰⵎⵖⵣⴰ, ⵛⵏⵉⵏⵏⵉ, ⴷⴷⵡⵉⵔⵜ, ⴰⵎⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵣⵡⴰⵡⴰ (ⵣⵔⵉⴱⴰ, ⵜⴰⴽⵔⵓⵏⴰ, ⵊⵔⴰⴷⵓ), ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵅⵎⵉⵔ, ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ ⵏ ⵍⴳⴰⵙⵔⵉⵏ ⴷ ⴰⵟⴰⵙ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵔ ⴰⵙⵙⴰ. ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏⵜ ⴰⵥⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎ ⵓⵍⴰⴷ ⵊⵍⴰⵙⵙ, ⵓⵍⴰⴷ ⵄⴰⵢⵔ, ⵍⴼⵔⴰⵛⵉⵛ, ⴰⵜ ⵎⴰⵊⵔ, ⵙⵡⵙⵉ, ⵓⵍⴰⴷ ⵅⵎⵉⵔ, ⵉⵡⵔⵖⵎⵎⵏ (ⵡⵔⵖⵎⵎⴰ), ⵏⴼⵣⵡⴰ (ⵉⵏⴼⵣⴰⵡⵏ), ⴰⵎⴷⵓⵏ ...ⴷ ⵡⵉⵢⴰⴹ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙ ⵢⵣⴷⵉ ⵙ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷⴳ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏⴱⴰⴹⵏ ⴷⵉ ⵜⵓⵏⵙ, ⴷⴳⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵇⴰⴱⵙⵉⵏ ⴷ ⵍⴰⵊⴷⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⴷ ⵉⵖⵍⵍⴰⵜⵏ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼⴼⵓⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵎ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ, ⵀⴰⵏⵉⴱⴰⵍ, ⴷⵓⵏⴰⵜⵓⵙ, ⴰⴽⵙⵉⵍ, ⴷⵉⵀⵢⴰ, ⵉⴱⵏ ⵄⴰⵔⴼⴰ, ⵉⴱⵏ ⵙⴰⵃⵏⵓⵏ, ⴰⵢⵜ ⵣⵉⵔⵉ, ⵉⵃⴰⴼⵙⵉⵢⵏ, ⵄⵍⵉ ⴱⵏ ⵖⴷⵀⵀⵎ... ⵜⵓⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵙⴳ "ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ" ⴷ "ⵏⵖ ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ" ⴷ ⴰⵎⴽⴰⵏ ⵎⴰⵏⵉ "ⵏⵙⴰⵏ" ⵉⵇⴰⵔⵟⴰⵊⵏ ⵇⴱⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⴼⴼⵖⵏ ⴷⵉⵙ ⴰⵎ ⴷⴷⴰⵏ ⵉⵏ ⴷⴰⵅⵍ ⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]