Jump to content

ⵜⵉⵀⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⴷⵉⵀⵢⴰ)
ⴷⵉⵀⵉⵢⴰ
ⴷⵣⴰⵢⴰⵔ
ⴷⵣⴰⵢⴰⵔ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ
ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵢⴰⵣⵜ
ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ
ⵜⵉⵔⵙⵓⵜⵉⵏ
ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⵜⵉⵀⵢⴰ

ⵜⵉⵀⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tihya),ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴽⴰⵀⵉⵏⴰ (كاهنة), ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⵉⴱⵓⵔⴰ ,ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴱⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵜⵎⴰⵖ ⴰⵜⵏⵉⵏ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ. ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 695 ⴷ 705. ⴱⵏ ⵡⴰⵍⴷⵓⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵜⴷⴷⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (127) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎⵉ ⴱⵔⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⵜⴳ ⵜⵎⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵎⵙⵙⵎⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵅⵅ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵜⴼⵍⵏ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵙⵏⴽⵔⵜⵉⴷ. ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⴼ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵢⴰⵣⵏ ⵉⵖⵡⴰⵖⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵔⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵀⵢⴰ. ⵔⴰⵙ ⵉⵙ ⵖⵍⵉⵏ ⴰⵔ.

ⵜⴽⴽⴰⵜ ⴷⵉⵀⵢⴰ, ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ "ⴷⵉⵀⵢⴰ" ⵏⵖ ⴷ "ⴷⵉⵀⵢⴰ", ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ. ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵕⴰⵙ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⴰⵍⵊⵉⵔⵉⴰ, ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ "ⵊⵕⴰⵡⴰ".

ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ: ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷⵉⵀⵢⴰ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴳⵔ ⵉⴱⵉⵣⴰⵏⵟⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ

ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⵊⴰⵔⴰⵡⴰ: ⵜⴳⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵜⵉⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵖⵍⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ

ⵜⴰⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ: ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⵢⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏ ⵏⵄⵎⵎⴰⵏ: ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴽⴽⵡ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⴳⴰ ⵎⴳⴰⵍ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵏ ⵏⵄⵎⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ. ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ, ⵙⵙⵓⵔⴼⵖ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵙⵙⴱⴷⴷⵖ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵙⵙⵔⵖⴷⵖ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ: ⵜⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵖⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵍⴰⴼⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵜⵡⴰⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ 703 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ. ⵜⵏⵏⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ-ⴰ.

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ: ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵏⵓⵖ ⴷ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴳⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵏⵏⵓⵖ ⵉ ⵜⵙⵓⵜⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ..

ⴰⵥⴹⴹⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ:

[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴳ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ. ⵜⴳⴰ ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴷ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ, ⴷ ⵜⵙⵎⴷⵢⴰ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

  • كتاب العبر، الجزء السابع ص 11
  • الكتاب: ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر المؤلف ابن خلدون (المتوفى: 808هـ)المحقق: خليل شحادة الناشر: دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م - ج7 ص13


 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ