ⴰⵍⴱⵓⴹ:ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵡⵔⵉⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵙⵙⵏⵜⵎ ⵏ ⵡⴰⵍⴱⵓⴹ
ⴰⵊⴰⴷ ⵏⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⵎ ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵉⴳ ⵏⵙⵎⴷ ⴰⵙⵓⵖⵍ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵉⵍⴱⵓⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵇⵇⵏⵏ! ⵜⴰⵏⵎⵎⵉⵔⵜ.
ⵓⵣⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ
ⵉⵙⵎ
ⵓⴹⴼⵉⵕ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ
ⵉⵙⵎ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ
ⵉⵙⵎ ⴰⵏⵎⴷⵓ ⵉⵙⵎ ⴰⵏⵎⴷⵓ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ
ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ
ⵉⵏⵖⴰ ⵜ ⵉⵏⵖⴰ ⵜ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ
ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ
ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ
ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⵜⴰⴽⵏⵉⵢⵜ ⵜⴰⴽⵏⵉⵢⵜ
ⵎⴼⴼⵔ ⵉⵙⵎ ⵎⴼⴼⵔ ⵉⵙⵎ
ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ
ⴰⵥⵓⵕ ⴰⵥⵓⵕ
ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ
ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵜⵉⵖⵣⵉ
ⴰⵙⵜⴰⵍ ⴰⵙⵜⴰⵍ
ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵙⴳⴷ
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴼⵉⵇⵀⵉⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴼⵉⵇⵀⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ
ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ
ⴰⵔⴳⴰⵣ/ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴰⵔⴳⴰⵣ
ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵜⴰⵔⵡⴰ
ⴱⴰⴱⴰⵙ ⴱⴰⴱⴰⵙ
ⵉⵎⵎⵉⵙ ⵉⵎⵎⵉⵙ
ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵜⵎⴰⵙ ⴰⵢⵜⵎⴰⵙ
ⴳⵯⵎⴰⵙ ⴳⵯⵎⴰⵙ
ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ
ⵉⵎⴰⵍⴰⴳⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⴳⵏ
ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵡⵊⴰ
ⵜⴰⵔⵙⵓⵜ
ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵔⵉ
ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⵓⵜ
ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⵓⵜ
ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵜ
ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜ
ⵜⵓⴷⵔⵜⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ
ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ
ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ
ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ
ⴰⵎⵔⴰⵢⴱ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⴰⵢⴱ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ
ⵉⵍⵎⴷ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵎⴷ ⴷⴰⵔ
ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ
ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ
ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ
ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵛⵛⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵛⵛⴳ
ⴰⵙⵓⵜⴳ ⴰⵙⵓⵜⴳ
ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ
ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ
ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⴳ ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ
ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵜⵉⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ
ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ
ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵏⵜ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵏⵜ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ
ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵏⴰⵡ
ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ
ⴰⴳⵍⴰ ⴰⴳⵍⴰ
ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ
ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ
ⵉⵏⴹⵍⵉⴱⵏ ⵉⵏⴹⵍⵉⴱⵏ
ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⵉ
ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
ⵜⵓⵔⴷⴰⵢⵉⵏ
ⵜⵓⵔⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵔⴷⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵉⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵔⵔⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ
ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ
ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵙⵔⴷⴰⵙⵜ
ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ
ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ
ⴰⵢⵢⴰⵡ ⴰⵢⵢⴰⵡ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ
ⵉⵎⵜⵡⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ ⵉⵎⵜⵡⵉⵢⵏ/ⵉⵎⵏⵖⴰⵏ
ⵉⵜⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⵉⵜⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ
ⴰⵣⵡⵍ1 ⵉⵙⴼⴽⴰ1
ⴰⵣⵡⵍ2 ⵉⵙⴼⴽⴰ2
ⴰⵣⵡⵍ3 ⵉⵙⴼⴽⴰ3
ⴰⵣⵡⵍ4 ⵉⵙⴼⴽⴰ4
ⴰⵣⵡⵍ5 ⵉⵙⴼⴽⴰ5
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ
ⴰⵙⴳⵎⴹ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ
ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ
ⵉⵙⵉⵜⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ
IMDB ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ
ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⵏⴰⴼⵓⵙ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⵏⵎⴷⵓ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵡⵔⵉⴽ
| ⵓⵣⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ<!--سابقة تشريفية--> =   
| ⵉⵙⵎ<!-- الاسم-->=
| ⵓⴹⴼⵉⵕ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ  	  <!-- لاحقة تشريفية  -->   =
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵜⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ    <!-- لغة الاسم الأصلي -->   =
| ⵉⵙⵎ ⴰⵙⴰⵍⴰⵏ  		  <!-- الاسم الأصلي -->   =

| ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ   		 <!-- الصورة  -->  	  =
| ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ   	 <!-- تعليق الصورة -->    = 
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ   	 <!-- حجم الصورة -->    =
| ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ  	  <!-- بدل الصورة -->    =

| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ  	  <!-- تاريخ الولادة -->   =
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ   	 <!-- مكان الولادة  -->    = 
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ <!-- تاريخ الولادة  -->    = 
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ  	  <!-- مكان الوفاة  -->   =
| ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ   	 <!-- سبب الوفاة -->    =
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ   	 <!-- مكان الدفن  -->    =
| ⵉⵙⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ   <!-- إحداثيات مكان الدفن -->   =

| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ    <!-- تاريخ الاختفاء  -->     =
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ    <!-- مكان الاختفاء  -->     =
| ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵏⵖⵓⴱⵓ    <!-- حالة الاختفاء  -->     =
| ⵜⴰⵡⴰⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⴼⴳⴳⴰ    <!-- اكتشاف الجثة -->     =
| ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ    <!-- مكان الاعتقال -->     =
| ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ    <!-- تاريخ الاعتقال -->     =
  
| ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ  		  <!-- الإقامة  -->   = 
| ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ  		  <!-- الجنسية  -->   =
| ⴰⵥⵓⵕ   		 <!-- العرقية  -->    =
| ⵜⴰⵎⵓⵔⵉ  		  <!-- المواطنة  -->   =
| ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ   		 <!-- منشأ -->     =
| ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ   		 <!-- معالم -->      =
| ⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ   <!-- الاسم عند الولادة -->      =
| ⵜⴰⴽⵏⵉⵢⵜ   		 <!-- الكنية  -->     =
| ⵎⴼⴼⵔ ⵉⵙⵎ   <!-- الاسم المستعار  -->      =
| ⵉⵙⵎ ⴰⵏⵎⴷⵓ    	<!-- الاسم بالكامل  -->   =
| ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ   <!-- أسماء أخرى -->       =
| ⵜⴰⵙⵍⴼⵙⵜ   		 <!-- اللقب  -->     =
| ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ    <!-- سمي باسم -->    =
| ⴰⵙⴳⴷ   		 <!-- الديانة  -->    =
| ⵜⴰⵖⴰⵍⵜ   		 <!-- العقيدة  -->   =
| ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ   	 <!-- المذهب  -->   =
| ⵜⴰⵎⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⴷⴰⵏⵜ    <!-- الطائفة  	-->  = 
| ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ  	  <!-- الحزب 	    -->   =
| ⵉⵎⵓⵍⵍⵉⵜⵏ ⵓⵣⵡⵉⵔⵏ    <!-- الأحزاب السابقة  -->   =
| ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ   	 <!-- الحركة     -->   =
| ⵉⵏⴹⵍⵉⴱⵏ   	 <!-- الخصوم  -->      = 

| ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ   	 <!-- عضو في  -->      =
| ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ    <!-- إدارة   -->      =
| ⵜⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵉⵏ  	  <!-- اللجان  -->     =
| ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ   	 <!-- موظف   -->      =
| ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ  	  <!-- منظمة  -->      =
| ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ   		 <!-- وكيل الأعمال --> = 
| ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ    <!-- مشكلة صحية  -->  =
| ⵜⵉⵖⵣⵉ   		 <!-- الطول  -->  =
| ⴰⵙⵜⴰⵍ  		  <!-- الوزن  -->  =
| ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ 	  <!-- استخدام اليد  -->   =
| ⴰⴽⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵔ  	  <!-- لون الشعر  -->    =
 
| ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ    <!-- الزوجة   -->      =
| ⵜⴰⵔⵡⴰ   	 <!-- الأولاد  -->      = 
| ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ    <!-- والدان   -->       =
| ⴱⴰⴱⴰⵙ    <!-- الأب   -->       =
| ⵉⵎⵎⵉⵙ    <!-- الأم   -->       =
| ⴳⵎⴰⵙ    <!-- الأخ   -->        =
| ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ    <!-- الأخت   -->      =
| ⴰⵢⵜⵎⴰⵜⵏ    <!-- أخوة   -->       =
| ⵉⵎⴰⵍⴰⴳⵏ   	 <!-- الأقارب   -->   =
| ⵜⴰⵡⵊⴰ   	 <!-- العائلة   -->    =

| ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ   	 <!-- المهنة   -->    =
| ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ    <!-- مجال العمل   --> =
| ⴰⵎⵛⵛⵔⴽ  	  <!-- الشريك   -->   = 
| ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ    <!-- أعمال بارزة --> =
| ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵛⵛⴳ  <!-- سنوات النشاط  -->  =
| ⴰⵙⵓⵜⴳ   	 <!-- التقييم   -->    = 
| ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵏⵜ    <!-- سبب الشهرة  --> =
| ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ    <!-- أعمال أخرى  -->  =
| ⵜⴰⵙⴰⵔⵜⵓⵜ   	 <!-- الصنف   -->    =
| ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ  	  <!-- الراتب   -->   =
| ⴰⵢⴷⴰ   	 <!-- الثروة   -->    = 
| ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ    <!-- التلفزيون   -->    = 
| ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵓⵔⵉ    <!-- رمز نداء  -->  = 

| ⵜⴰⵔⵙⵓⵜ   	 <!-- المنصب   -->   =
| ⴰⵎⴰⵔⵉ   	 <!-- النائب   -->    =
| ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⵓⵜ    <!-- بداية منصب  -->  =
| ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵔⵙⵓⵜ    <!-- نهاية منصب  -->  =
| ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵜ   	 <!-- سبقه   -->    =
| ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵜ   	 <!-- خلفه   -->    = 

| ⵜⵓⵔⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ  <!-- التهمة الجنائية -->   =
| ⵜⴰⵎⴰⵔⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴱⴽⴰⴹⵜ  <!-- العقوبة الجنائية -->  =
| ⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵏⴱⴽⴰⴹ <!-- الحالة الجنائية  -->    =

| ⴰⵙⵍⵎⴷ   	 <!-- التعليم -->     =
| ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ  <!-- المدرسة الأم   -->   =
| ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ  <!-- تخصص أكاديمي -->   =
| ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ  <!-- شهادة جامعية  -->   =
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ  <!-- اللغة الأم  -->    =
| ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ   	 <!-- اللغة   -->    =
| ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ     <!-- الاهتمامات -->    =

| ⴰⵎⵔⴰⵢⴱ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ <!-- مشرف الدكتوراه -->  =
| ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ <!-- طلاب الدكتوراه -->  =
| ⵉⵍⵎⴷ ⴷⴰⵔ   	 <!-- تعلم لدى   -->   =
| ⵉⵎⵣⵔⴰⵡⵏ  <!-- طلاب   -->      =

| ⵉⵏⵏⵓⴹⵚ ⵙ   <!-- تأثر بـ -->      =
| ⵉⵏⵏⵓⴹⵚ ⴳ    <!-- أثر في -->     =
| ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ     <!-- الحركة -->     =

| ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ    <!-- الجوائز  -->    =
| ⴰⵙⴳⵎⴹ      <!-- التوقيع -->    =
| ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ   <!-- عنوان التوقيع -->   =
| ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ  <!-- حجم التوقيع -->   =
| ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ  <!-- بدل التوقيع -->   =
| ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ   <!-- الموقع الرسمي -->   =
| ⵉⵏⵉⴳⵍ      <!-- الرمز   -->    =
| ⵜⵓⴳⵔⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ <!-- المدونة الرسمية -->   =
| ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ   <!-- مواقع أخرى -->    =
| ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ    <!-- ملاحظات  -->     =
}}

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ[ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⴳⵉⵜⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵡⵔⵉⴽ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵡⵔⵉⴽ

ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⴷⵎⴰⵡⴰⵏⵏ
ⵜⴰⵍⴰⵍⵉⵜ 28 ⴽⵟⵓⴱⵕ 1955 (ⴰⵡⵜⴰⵢ 68)
ⵙⵢⴰⵜⵍ, ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ, ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ
ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ الولايات المتحدة ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ
ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉ ⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽ (ⴰⴱⵔⵓⵜⵉⵙⵜⴰⵏⵜⵉ ⴰⴱⵔⴰⵛⴰⵏⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ)
ⴰⵔⴳⴰⵣ/ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⵎⵉⵍⵉⵏⴷⴰ ⴳⵉⵜⵙ (1994- ⴰⵔ ⵜⵓⵔⴰ)
ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵊⵉⵏⵉⴼⵔ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⴳⵉⵜⵙ, ⵔⵓⵔⵉ ⵊⵓⵏ ⴳⵉⵜⵙ, ⴼⵉⴱⵉ ⴰⴷⵉⵍ ⴳⵉⵜⵙ
ⵜⵓⴷⵔⵜⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ
ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵀⴰⵔⴼⵔⴷ
ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ (ⴰⴷⵍⵍⵉ)
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴱⵉⵍ ⴷ ⵎⵉⵍⵉⵏⴷⴰ ⴳⵉⵜⵙ
ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵏⵜ ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵍ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ
ⴰⴳⵍⴰ US$79.8 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ (ⵎⴰⵢⵢⵓ 2015)
ⴰⵙⴳⵎⴹ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵡⵔⵉⴽ
ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵡⵔⵉⴽ
ⵉⵙⵉⵜⵏ
ⴰⵙⵉⵜ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⴱⵉⵍ ⴳⵉⵜⵙ ⴳ ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ
ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴱⵉⵍ ⴷ ⵎⵉⵍⵉⵏⴷⴰ ⴳⵉⵜⵙ.
{{ⵜⴰⴼⵍⵓⵖⵎⵉⵙⵜ ⴰⵡⵔⵉⴽ
|ⵓⵣⵡⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ=
|ⵉⵙⵎ=ⵡⵉⵍⵢⴰⵎ ⵀⵉⵏⵔⵉ ⴳⵉⵜⵙ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ
|ⵓⴹⴼⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ=
|ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ=Bill Gates in WEF, 2007.jpg
|ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵍⴼⵜ=
|ⴰⴳⵍⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ=
|ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ={{ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵡⵜⴰⵢ|1955|10|28}}
|ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ=[[ⵙⵢⴰⵜⵍ, ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ|ⵙⵢⴰⵜⵍ]], [[ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ|ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ]], [[ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ|ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ]]
|ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ=
|ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ=
|ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ=
|ⵜⴰⵖⵍⴰⵏⵜ={{رمز علم|الولايات المتحدة}} ⴰⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉ
|ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵜ=
|ⴰⵙⵍⵎⴷ=[[ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵀⴰⵔⴼⵔⴷ]] 
|ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ=
|ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ=ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ [[ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ|ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ]] (ⴰⴷⵍⵍⵉ) <br/>ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ [[ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴱⵉⵍ ⴷ ⵎⵉⵍⵉⵏⴷⴰ ⴳⵉⵜⵙ|ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴱⵉⵍ ⴷ ⵎⵉⵍⵉⵏⴷⴰ ⴳⵉⵜⵙ]]
|ⵉⵙⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ =1975- ⴰⵔ ⵜⵓⵔⴰ
|ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵙⵏⵜ=ⴰⵎⵙⵙⵔⵙⵍ ⵏ [[ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ|ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ]] 
|ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ=
|ⴰⵎⵓⵍⵍⵉ=
|ⵜⴰⵎⵟⵟⵓⴹⵜ=[[ⵎⵉⵍⵉⵏⴷⴰ ⴳⵉⵜⵙ]] (1994- ⴰⵔ ⵜⵓⵔⴰ) 
|ⵜⴰⵔⵡⴰ=ⵊⵉⵏⵉⴼⵔ ⴽⴰⵜⵔⵉⵏ ⴳⵉⵜⵙ, ⵔⵓⵔⵉ ⵊⵓⵏ ⴳⵉⵜⵙ, ⴼⵉⴱⵉ ⴰⴷⵉⵍ ⴳⵉⵜⵙ
|ⴰⴳⵍⴰ= {{ⵜⴰⵍⵢⴰ}} US$79.8 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵓⵍⴰⵕ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ (ⵎⴰⵢⵢⵓ 2015)
|ⴰⵙⴳⴷ = [[ⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉ]] [[ⴰⴽⴰⵜⵓⵍⵉⴽ]] (ⴰⴱⵔⵓⵜⵉⵙⵜⴰⵏⵜⵉ ⴰⴱⵔⴰⵛⴰⵏⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ)
|ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ=
|ⴰⵙⴳⵎⴹ=Bill Gates signature.svg
|ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ=<br/>[http://www.microsoft.com/presspass/exec/billg/default.mspx ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⴱⵉⵍ ⴳⵉⵜⵙ ⴳ ⵎⴰⵢⴽⵔⵓⵙⵓⴼⵜ]<br/>
[http://www.gatesfoundation.org/ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⴱⵉⵍ ⴷ ⵎⵉⵍⵉⵏⴷⴰ ⴳⵉⵜⵙ].
|ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ=
}}