Jump to content

ⴰⵙⵎⵉⵍ:ⴰⵍⴱⵓⴹ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ


ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ

ⴰⵙⵎⵉⵍ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ 7 ⵉⴷⵓⵙⵎⵉⵍⵏ ⴰⴷ, ⵙⴳ 7 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⵉⵍ "ⴰⵍⴱⵓⴹ"

200 ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰ, ⵙⴳ 639 ⴳ ⵜⵎⵓⵜⵜⵔⵜ.

(previous page) (next page)

C

(previous page) (next page)