Jump to content

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵉⵣⴳⴳⵓⵔ ⵓⵔⴱⴰ ⵉⵙ ⵜⵜ ⵉⵍⵎⴷ. ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⴷⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴳ ⵎⵉ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⵙⴳⵎⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵔⴱⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵉⵖⵢ ⵓⵔⴱⴰ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⵍⵎⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ, ⵢⴰⵍ ⵢⵓⵡⵜ ⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⵢⴰⴹⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ. ⵙ ⵎⴽⴰ, ⵉⵖⵢ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵔⵔⴰⵣ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴳ ⵓⵏⵛⴽ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]