ⵜⴰⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
(ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵉⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ)

ⵜⴰⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴰⵥⴹⴰⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵏⵛⴽ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏⵏⵙ. ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⵜⴰⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵎⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⴳ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ. ⵜⴰⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⵢⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵡⵉⵍⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⵏⵏⵎⴳⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⵢⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⵙⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵜⵜⵉ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵔⵎⴰⵡⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]