ⵜⵉⵏⵎⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵏⵎⵍ
ⵜⵉⵏⵎⵍ

ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏⵖ ⴷ ⴰⵖⵔⴱⴰⵣ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⵏⵜⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴷⴰ ⴷⴳⵙ ⵜⵜⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⵜⵉⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵜⵖⵔⵉ ⴷⴳⵙ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵉⵔⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⴰⵏⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ ⵏ ⴱⵣⵣⵉⵣ ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ. ⴷⴰ ⴱⴹⴹⵓⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵖⵔ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⴱⴰⵣⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵏⵏ.

ⴳ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ، ⵓⵔ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴷⵓⵢ ⵖⵔ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵙ ⴱⵣⵣⵉⵣ، ⵎⴰⵛⴰ ⵉⴳⴰ "ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵉⵃⵏⵊⵉⵔⵏ" ⵎⴽⴰⵏ. ⵍⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵜⴷⵔⵙⴰ ⴳ ⵉⴱⴰⴱⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⵎⴷⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ . ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⴱⵣⵣⵉⵣ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ ⵏⵖ ⵡⵉⵙ ⵙⴰ ⴳ ⵡⴰⵡⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ

ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⴱⵣⵣⵉⵣ ⵙ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵖⵔ ⵓⵖⵔⴱⴰⵣ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵡⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙ . ⴳ ⵜⵎⵙⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⵜⵜⴽⵜⴰⵙⴰⴱ ⵓⵃⵏⵊⵉⵔ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵏ. ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵙⵉⵔⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⵏⵏⵓ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ . ⵎⴽ ⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵊ ⵏ ⵜⵉⵡⴰⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵀⴰⵎ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]