Jump to content

ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵉⴳⴰ ⵢⵓⴳⵔⵜⵏ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵓⵎⵓⵙⵍⵎ. ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 160 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ ⴳ ⴱⵙⵉⵔⵜⴰ, ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⴽⵓⵙⵜⵉⵏⵜⵉⵏⴰ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 104 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵜⵔⵓⵜ.ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵄⵎⴰⵣⵉⵢⵢⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴷ ⵓⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵄⵎⴰⵣⵉⵢⵢⵉⵏ, ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵙⵍⴻⵍⵍⵉ ⵎⴳⴰⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ,ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴳⵉⵢⵏ, ⵉⵙⵏⴱⴰⴹ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵎⴰⵡⵉⵢⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⴷ ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⴷ ⵎⵉⵚⵕ, ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⴱⵏ ⵎⵔⵡⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵍⵅⵍⵉⴼⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⵄⵉⵢⴰ, ⴷ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ, ⵉⴳⴰ ⵍⵅⵍⵉⴼⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⵓⵄⵉⵢⴰ. ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⵕⴰⵟⴰⵏⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵔⵡⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵜ.ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵜⴰⴷⵓⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵡⵏⴳⵉⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ. ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵔ ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵢⵓⴳⵔⴰⵟⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵏ. ⵢⵓⵎⵥ ⴱⵙⵉⵔⵟⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 113 ⴷⴰⵜ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵙⵉⵃ, ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ. ⵜⵇⵇⴰⵎⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵢⵓⴳⵔⴰⵟⴰ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]