ⴳⴰⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴳⴰⵢⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (Gaîa) ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵉⵢⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⴳⴰⵢⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⴷⵉ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⴰⵖⵏ ⴷ ⵉⵕⵓⵎⴰⵏⵉⵢⵏ ⵎⴰⵛⴰ ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⵙⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵙⵉⴼⴰⴽⵙ. ⴳⴰⵢⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ (208 ⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ).

 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ