Jump to content

ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ
ⵜⴰⵍⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 4
ⵜⵉⵎⵜⵜⴰⵜ ⴰⴱⴰⵍⵉⵙⴰ
ⴰⵎⴹⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ

ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵜⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 4. ⵜⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵇⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⵖⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⵙⵎ "ⴰⴱⵙⵙⴰⵍⴰ" ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ. ⵜⵕⴽⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⵜⵙⵙⵎⵖⵓⵔ ⵜ, ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⴽⵙⵙⵉ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ. ⵜⵙⵓⵍ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⴼⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵢⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵣⵉⴽⴽ. ⵜⴻⵜⵜⵡⵙⵙⵏ ⵙ "ⵉⵎⵎⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵀⴳⴳⴰⵔ".

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵜⴰⵔⴳⵉⵢⵏ, ⵜⵏⴱⴹ ⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ, ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵏⵥⴰⵥ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⵔ, ⵓⵢⴰ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⴹ ⴰⵏⴱⴰⴹ, ⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵖⵓⵔⵙ ⵛⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵙⵙⵔⵅⴰⵏⵜ ⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵖ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵎⵣⵣⴰⵖⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵉⴼⵔⵉⵙⵏ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳⵔ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵓⵔ ⴷ ⴳⵔ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏ.[1]

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵉⵜⵜⵢⵓⴼⴰ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵏⵉⴳ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵢⵏ, ⵓⴼⴰⵏ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵖⵓⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰⵙ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵥⵏⴰⴳⵏ, ⵜⴳ ⴰⵏⵎⵖⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵖⵓⵍ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵀⴰⴽⵜ ⵜⴰⴷ ⵉⵣⵇⵇⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⵙⴰⵇⵍⴰⵢⵏ ⵜⵉⵅⴰⵎⵉⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵣⵡⴰⴳ. ⵜⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴼⵉⵍⴰⵍⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴹⴰⵕⵜ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵎⴷⵉ ⵜⵡⵊⴰ ⴷⴰ ⵉⵏⴱⴹⵏ. ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴼⵖ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵉⵄⵙⴽⵕⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵜⴰⴽⴰⵎⴰⵜ ⵙ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵕⵏⴰⵙⵜ.

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⴳ ⵜⴼⵉⵍⴰⵍⵜ, ⵜⵖⴰⵎⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵔⵉ ⴰⵍⵍⵉⵖ ⴰⵙ ⵙⵎⴷⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵡⵉ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵍⵙⵎ ⵉⵏⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵜⴰⴽⴰⵎⴰⵜ ⵜⵓⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⴹⴼⵉⵏ ⵓⵙⵉⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵇⵇⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵥⵉⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⴳⵍ ⵓⵍⵜⵎⴰⵙ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⴰⴷ ⴽⴽⵉⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴹⴼⵉⵏ, ⵙ ⵎⴽⴰⴷ ⵣⵎⵔⵏⵜ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⴰⵀⵇⴰⵔ, ⵏⵜⵜⴰ ⴰ ⵖ ⵓⴼⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵎⵜ, ⵣⴷⵖⵏⵜ ⴳⵉⵙ, ⵜⵚⴽⵓ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵜⵜⵢⵓⴼⴰ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵏⵀⵉⵏⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴰⴱⵍⴰⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⵕⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1925 ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⵖⵓⵣⵉ, ⵙⵎⵓⵜⵜⵉⵏ ⵜ ⴹⴰⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⵏⵏⵓⵖⵜ ⵏ ⴱⴰⵕⴹⵓ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ.

 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ