ⵜⵉⵀⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⵉⵀⵢⴰ
ⵜⵉⵀⵢⴰ

ⵜⵉⵀⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Tihya),ⴷⴰ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⴽⴰⵀⵉⵏⴰ (كاهنة), ⵓⴷⴰⵢⵏ ⴷⵉⴱⵓⵔⴰ ,ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵖⵓⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ, ⵜⴱⴷⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ, ⵜⵎⴰⵖ ⴰⵜⵏⵉⵏ ⵜⵙⵙⵉⵜⵉ ⵅⴼ ⵜⴰⵎⵣⵖⴰ. ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 695 ⴷ 705. ⴱⵏ ⵡⴰⵍⴷⵓⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵜⴷⴷⵔ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴷ ⵙⴰ (127) ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⵎⵉ ⴱⵔⵎⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴼ ⵄⵓⵇⴱⴰ ⴱⵏⵓ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⵜⴳ ⵜⵎⵉⵏ ⵏⵜⵜⴰ ⵡⴰⵍⴰ ⵉⵎⵙⵙⵎⵓⵏⵙ. ⵎⴰⵅⵅ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵜⴼⵍⵏ ⴳⵉⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵍⵉⵖ ⵜⵓⵙⵙⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵜⵙⵏⴽⵔⵜⵉⴷ. ⵍⵍⵉ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵎⴰ ⵉⵙⵙⵏ ⴼ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⵉⵀⵢⴰ ⵢⴰⵣⵏ ⵉⵖⵡⴰⵖⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵔⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱⵏ ⵖⵔ ⵜⵉⵀⵢⴰ. ⵔⴰⵙ ⵉⵙ ⵖⵍⵉⵏ ⴰⵔ. 
ⵉⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ