Jump to content

ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ
République du Rwanda (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵚⵉⵚⵜ)
Repubulika y'u Rwanda (ⵜⴰⴽⵉⵏⵢⴰⵔⵡⴰⵏⴷⴰⵜ)
Republic of Rwanda (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
Jamhuri ya Rwanda (ⵜⴰⵙⵡⴰⵃⵉⵍⵉⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ "Ubumwe, Umurimo, Gukunda Igihugu"
"ⵜⴰⵢⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⵜⴰⵥⵔⵎⵓⵔⴰⵏⵜ"
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ  Rwanda nziza
ⵔⵡⴰⵏⴷⴰ ⵜⴰⴼⴰⵍⴽⴰⵢⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴱⵓⵍ ⴽⴰⴳⴰⵎ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴷⵡⴰⵔⴷ ⵏⴳⵉⵔⵓⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⴽⵉⵏⵢⴰⵔⵡⴰⵏⴷⴰⵜ, ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ, ⵜⴰⵙⵡⴰⵃⵉⵍⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ
1° 58′ S, 30° 07′ E
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵍⵉ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 26 338 ⴽⵎ²
ⴰⵎⴰⵏ % 5,3
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ UTC +2
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
• ⵙⴳ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1962
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵔⵡⴰⵏⴷⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵖⵔⴼⵜ
• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2015 11,262,564[1]
• ⴰⵙⵉⴹⵏ 2012 10,515,973[2]
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 445/ⴽⵎ²[1]
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 24.717 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 2,090 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 8.918 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 754 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ 51.3[4]
ⵜⴰⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ 0.498[5]
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵥⵓ 3166-1 RWA, RW​
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .rw
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +250

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. 1.0 1.1 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:MobileCite/804176077#CITEREFNational_Institute_of_Statistics_of_Rwanda2015
  2. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:MobileCite/804176077#CITEREFNational_Institute_of_Statistics_of_Rwanda2014
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:MobileCite/804176077#CITEREFIMF_.28II.292017
  4. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Special:MobileCite/804176077#CITEREFWorld_Bank_.28XII.29
  5. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf