Jump to content

ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ
Republic of Namibia

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ
"Unity, Liberty, Justice"
ⵜⴰⵢⵓⵏⵜ, ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉ, ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ
"ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ, ⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴱⵖⵙⵜ"
Namibia, Land of the Brave
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ
ⵡⵉⵏⴷⵀⵓⴽ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ . ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵉⵢⵜ
. ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ
. ⵜⴰⵀⵉⵔⵉⵔⵓⵜ
. ⵜⴰⴽⵓⴽⵓⵢⵜ
. ⵜⵓⵛⵉⴱⵡⴰⵜ
. ⵜⴰⴽⵡⴰⵏⴳⴰⵍⵉⵜ
. ⵜⴰⵜⵙⵡⴰⵏⵜ
. ⵜⴰⵣⵓⵍⵉⵜ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ . ⵉⴼⴰⵎⴱⵓⵢⵏ : 49.5%
. ⵉⴽⴰⴼⴰⵏⴳⵓⵢⵏ: 9.2%
. ⵉⴱⴰⵙⵜⵔⵉⵢⵏ: 8%
. ⵉⵀⵉⵔⵉⵔⵓⵜⵏ: 7%
. ⵉⴷⵔⴰⵎⴰⵜⵏ: 7%
. ⵉⵏⴰⵎⵉⴱⵉⵢⵏ ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ: 7.0%
. ⵉⵏⴰⵎⴰⵢⵏ: 4.7%
. ⵉⵣⵓⵍⵉⵢⵏ (ⵉⴽⴰⴱⵔⵉⴼⵉⵢⵏ): 3.5%
. ⵉⵙⴰⵏⵉⵢⵏ: 3%
. ⵉⵜⵙⵡⴰⵏⵉⵢⵏ: 0.6%
. ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ: 0.5%
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵏⴰⵎⵉⴱⵉⵢⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ ⵀⴰⴳ ⵊⵉⵏⴳⵓ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴰⵔⴰ ⴽⵓⴳⴰⵏⴳⵍⵡⴰ ⴰⵎⴰⵏⴷⵉⵍⵍⴰ
ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⴰⴱⴰⵔⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵉⴱⵉⵢ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
ⵙⴳ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
21 ⵎⴰⵔⵙ 1990
ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ 9 ⴱⵔⴰⵢⵔ 1990
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 825,615
(ⵜⵉⵙ 34)
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
• ⴰⵙⵉⴹⵏ 2011 2,113,077[1]
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 2.54
(ⵜⵉⵙ 235)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 27.451 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 11,838 ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 11.765 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 5,073 ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2009) 59.7[3]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015) 0.640[4]
(ⵜⵉⵙ 125)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵏⴰⵎⵉⴱⵉⵢ
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ UTC +2
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +264
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .na
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ NA

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://web.archive.org/web/20120522094645/http://www.geohive.com/cntry/namibia.aspx
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=6&sy=2017&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=728&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp0&a
  3. https://web.archive.org/web/20131202055434/http://www.undp.org.na/economic-policypoverty.aspx
  4. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf