Jump to content

ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 1.221.037 ⴽⵎ2 (ⵉⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔⵏ ⵉⵎⴽⵓⵥⵏ). ⵥⴷⵖⵏ-ⵜⵜ 49.991.300 ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ (ⵉⴼⵔⵉⴽⵉⵢⵏ ⵏ ⵡⵏⵥⵓⵍ). ⵟⴰⵎⴰⵏⵖⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⴱⴰⵔⵜⵓⵔⵉⴰ; ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵖⴷⵉⵎⵜ ⴷ ⴱⵍⵓⵎⴼⵓⵏⵜⵉⵏ, ⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵏⵖⵜ-ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⵙⵓⴹⴼⵜ ⴷ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵟⴰⵡⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]