ⵉⵙⵡⴰⵜⵉⵏⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵜⵉⵏⵉ

ⵉⵙⵡⴰⵜⵉⵏⵉ (ⵙ ⵜⴰⵙⵡⴰⵣⵉⵜ: eSwatini; ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Eswatini), ⵙ ⵓⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵜⵉⵏⵉ (ⵙ ⵜⴰⵙⵡⴰⵣⵉⵜ: Umbuso weSwatini; ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Kingdom of Eswatini), ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ. ⵜⴳⴰ ⵍⵓⴱⴰⵎⴱⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]