Jump to content

ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ
Republic of Malawi (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
Dziko la Malaŵi (ⵜⴰⵛⵉⵛⵡⴰⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
"Unity and Freedom"
ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴱⵉⵜⵔ ⵎⵓⵜⴰⵔⵉⴽⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵛⵉⵛⵡⵉⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵍⵉⵍⵓⵏⴳⵡⵉ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵍⵉⵍⵓⵏⴳⵡⵉ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 118 844 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 99)
ⴰⵎⴰⵏ >20 %
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ UTC +2
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
• ⵙⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ 6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1964
• ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ 6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1966
• ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ 18 May 1994
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵎⴰⵍⴰⵡⵉⵜⵏ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2013  16,407,000[1]
(ⵜⵉⵙ 64)
• ⴰⵙⵉⴹⵏ 1998  9,933,868[2]
• ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 128.8/ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 86)
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2016 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 21.843 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 1,172 ⴷⵓⵍⴰⵔ[4]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2016
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 6.149 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[5]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 330[6]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ  (2010) 43.9[7]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.476[8]
(ⵜⵉⵙ 170)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴽⵡⴰⵛⴰ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⴼⴰⵙⵉⵢⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +265
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ MW
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .mw

ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ (Malawi) ⵏⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵏⵢⴰⵙⴰⵍⴰⵏⴷ. ⵜⵙⵡⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⴷ ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ, ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⴳⵎⵉⴹ, ⴷ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ, ⴰⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵏⵎ. ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ 118,000 ⴽⵎ², ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ 16,777,547 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ (ⵙⴰⵢⵓⵔ 2013 ). ⵜⴳⴰ ⵍⵉⵍⵓⵏⴳⵡⵉ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳⵉⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ ⵉⴷⴷⴰ ⴷ ⵙⴳ ⵎⴰⵔⴰⴼⵉ, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴼ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⵏⵏ. ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵓⴼⵔⵉⵙⵎ ⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵉⵔⵖⴰⵏ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. http://www.fao.org/countryprofiles/index/en/?iso3=MWI
  2. http://www.ifpri.org/publication/malawi
  3. http://www.imf.org
  4. http://www.imf.org
  5. http://www.imf.org/
  6. http://www.imf.org/
  7. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
  8. http://hdr.undp.org