Jump to content

ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ

ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ (Tanzania) ⵏⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ. ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⵜ ⴽⵉⵏⵢⴰⵓⴳⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ; ⵔⵓⵡⴰⵏⴷⴰ, ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ, ⴷ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⵓⵜ ⴳ ⵓⵜⵔⵉⵎ; ⵣⴰⵎⴱⵢⴰ, ⵎⴰⵍⴰⵡⵉ, ⴷ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⴽ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ; ⴷ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵀⵉⵏⴷⵉ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵜ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴽⵉⵍⵉⵎⴰⵏⵊⴰⵔⵓ.

ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ 51.82 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ 2014,[1] ⵉⵙⵙⵉⵍⵖ ⵓⵖⵔⴼ ⵏ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵥⵓⵔⴰⵔⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵎⵙⵏⵉⵍⵙⵉⵏ, ⴷ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵜⵉⵙⴳⴷⴰⵏⵉⵏ. ⵜⴳⴰ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵙⴹⵡⴰⵢⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⴰⵏⵜ, ⵜⴳ ⴷⵓⴷⵓⵎⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ 1996.[2] ⴷⴰⵕ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⵜⴳ ⴰⵡⴷ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ.[3][4]ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. "World Bank Tanzania Country Page". http://data.worldbank.org/country/tanzania. Retrieved 24 November 2015. 
  2. Aloysius C. Mosha. "The planning of the new capital of Tanzania: Dodoma, an unfulfilled dream". University of Botswana. http://www.etsav.upc.es/personals/iphs2004/pdf/148_p.pdf. Retrieved 13 March 2013. 
  3. "The Tanzania National Website: Country Profile". Tanzania.go.tz. Archived from the original on 25 November 2013. https://web.archive.org/web/20131125222553/http://www.tanzania.go.tz/profilef.html. Retrieved 1 May 2010. 
  4. "Dar es Salaam Port". Tanzaniaports.com. http://www.tanzaniaports.com/index.php?option=com_content&view=article&id=100&Itemid=270. Retrieved 19 February 2014.