Jump to content

ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⴽ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⴽ
República de Moçambique (ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ)
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : Pátria Amada
Beloved Homeland
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⴽ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⴽ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ
ⴷ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ
ⵎⴰⴱⵓⵟⵓ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⴽⵏ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ
ⵙⴳ ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1975
ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⴰⵏⵜ 30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1990
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 801,590 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 35)
• ⴰⵎⴰⵏ (%) 2.2 %
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ
• ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ ⵏ 2014  24,692,144[1]
(ⵜⵉⵙ 50)
• ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2007  21,397,000 (ⵜⵉⵙ 52)
• ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ 28.7/ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 178)
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 37.321 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[2]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 1,263 ⴷⵓⵍⴰⵔ[3]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017 
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 11.170 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ[4]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 378 ⴷⵓⵍⴰⵔ[5]
ⴰⵎⵓⵙⴽⵉⵔ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2008) 45.7[6]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.418[7]


(ⵜⵉⵙ 181)

ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⵎⵉⵜⵉⴽⴰⵍ
ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴷⵉⴳⴰⵏ CAT (UTC+2)
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +258
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ MZ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .mz

ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ (/moʊzæmˈbiːk/), ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⵓⵣⴰⵎⴱⵉⵇ (ⵙ ⵜⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵜ: Moçambique ⵏⵖ República de Moçambique, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵖⵔⴰ [ʁɛˈpuβlikɐ ðɨ musɐ̃ˈbikɨ]) ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://web.archive.org/web/20181225195601/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2119.html%20
  2. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx%3Fsy%3D2017%26ey%3D2021%26scsm%3D1%26ssd%3D1%26sort%3Dcountry%26ds%3D.%26br%3D1%26pr1.x%3D77%26pr1.y%3D14%26c%3D688%26s%3DNGDPD%252CNGDPDPC%252CPPPGDP%252CPPPPC%252CLP%26grp%3D0%26a%3D
  3. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx%3Fsy%3D2017%26ey%3D2021%26scsm%3D1%26ssd%3D1%26sort%3Dcountry%26ds%3D.%26br%3D1%26pr1.x%3D77%26pr1.y%3D14%26c%3D688%26s%3DNGDPD%252CNGDPDPC%252CPPPGDP%252CPPPPC%252CLP%26grp%3D0%26a%3D
  4. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx%3Fsy%3D2017%26ey%3D2021%26scsm%3D1%26ssd%3D1%26sort%3Dcountry%26ds%3D.%26br%3D1%26pr1.x%3D77%26pr1.y%3D14%26c%3D688%26s%3DNGDPD%252CNGDPDPC%252CPPPGDP%252CPPPPC%252CLP%26grp%3D0%26a%3D
  5. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx%3Fsy%3D2017%26ey%3D2021%26scsm%3D1%26ssd%3D1%26sort%3Dcountry%26ds%3D.%26br%3D1%26pr1.x%3D77%26pr1.y%3D14%26c%3D688%26s%3DNGDPD%252CNGDPDPC%252CPPPGDP%252CPPPPC%252CLP%26grp%3D0%26a%3D
  6. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
  7. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf