Jump to content

ⴽⵉⵏⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⴳ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ

ⴽⵉⵏⵢⴰ (Kenya) (/ˈkɛnjə/), ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵉⵏⵢⴰ, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵏⴰⵢⵔⵓⴱⵉ. ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏⵏⵙ 581,309 ⴽⵎ², ⵉⵍⴽⵎ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ 48 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳ ⵢⴰⵏⵢⵓⵔ 2017.


ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]