ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ

ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ: ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ; ⵙ ⵜⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣⵜ: República de Angol ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ, ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⴷⵉⵎⵓⵇⵔⴰⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⴷ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏ ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏⴰⵎⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]