Jump to content

ⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏⵏⵙ
ⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏⵏⵙ

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵏⵖ (ⴽⴰⴱ ⴼⵔⵉⴷⵉ ، ⵙ ⵜⴰⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵜ: Cabo Verde) ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷⴳ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⴳⴰ ⴰⵔⵅⴰⴱⵉⵍ ⵙⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⴳ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵣⵏⵣⵉ ⵏ ⵉⵙⵎⴳⴰⵏ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⵖⴼ 570 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵏ ⴳ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⴷⴳ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ، ⵜⵜⴽⵡⴰⵏ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ: ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ، ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⴰⴽⴽ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵣⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ , ⵜⴳⴰ ⵙⴰⵏⵜⵢⴰⴳⵓ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ، ⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ، ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴳⵙ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⵔⴰⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ، ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵍⵇⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⵡⵏⵙⴰⵏⵜ، ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⴰ ⴰⵏⵜⴰⵡ، ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⴼⵓⴳⵓ، ⴷ ⵏⵉⴽⵍⵓ، ⴷ ⵎⴰⵢⵓ، ⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵏⵜⴰⵍⵓⵙⵢⴰ، ⵓⴼⵉⵏ ⵉⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1460 م، ⵛⴽⴽⵍⵏⵜ ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴷⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉ ⵙ ⵓⵢⴰ ⵜⵛⵏⴳⵓⵜ ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵔⴳ ⴰⵙⴳ ⴳⴰⵙ 1975.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]