Jump to content

ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ

ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Burundi) ⵏⵖ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ, ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ, ⵜⴷⵔⵓ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⴷ ⵔⵓⵡⴰⵏⴷⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵟⴰⵏⵥⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⴷ ⵓⵏⵥⵓⵍ, ⴷ ⴽⵓⵏⴳⵓ ⵜⴰⵎⴰⴳⴷⵓⵜ ⴳ ⵓⵜⵔⵉⵎ. ⵜⴰⵎⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ.

ⵣⴷⵖⵏ ⵉⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵜⵡⴰ, ⵀⵓⵜⵓⵜⵓⵜⵙⵉⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 500 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ. ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 200 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20, ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵜ ⵜⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢ.[1] ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵔⵥⴰ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ.

ⵜⵓⵎⵥ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ 1962, ⴷⴷⴰⵡ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ, ⵎⴰⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴹⴼⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵯⴷⴰⵎ ⵙⵔⴳⵏ ⴳ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵙ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1986. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1990 ⵉⵙⴰⵔ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴳⴰⵔⵓ ⴰⵖⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵜ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ.[2]

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⵣⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢⴰⵏ, ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽⵉⵖⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ 21 ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ. ⴳ 13 ⴽⵕⴰⵢⵓⵔ 1992, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵎⵙⵙⴳⵯⴷⵎ ⴰⵜⵓⵜⵙⵉ ⴱⵢⵉⵔ ⴱⵓⵢⵓⵢⴰ (Pierre Buyoya) ⵜⴰⵎⵏⴹⴰⵡⵜ,[3] ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵡⵉⵏ ⵖⴼ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴼⵓ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ.[4].

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. Helmut Strizek, "Geschenkte Kolonien: Ruanda und Burundi unter deutscher Herrschaft", Berlin: Ch. Links Verlag, 2006
  2. Eggers, p. xlix.
  3. Burundi. Archived from the original on 17 June 2009. Retrieved on 27 July 2008.. International Center for Transitional Justice. Retrieved on 27 July 2008.
  4. Burundi – Politics. Archived from the original on 5 January 2009. Retrieved on 21 July 2008.. From "The Financial Times World Desk Reference". Dorling Kindersley. 2004. Prentice Hall. Retrieved on 30 June 2008.