Jump to content

ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ
Republic of Liberia
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

The love of liberty brought us here
ⵜⴰⵢⵔⵉ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵜⵓⵡⵢ ⴰⵖ ⴷ ⵙ ⴷⴰ

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ : ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵉⵔⵢⴰ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⵓⵏⵔⵓⴼⵢⴰ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ
ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵍⴻⵏ ⴷⵊⵓⵏⵚⵓⵏ ⵙⵉⵔⵍⵉⴼ
ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ 26 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1847
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵎⵓⵏⵔⵓⴼⵢⴰ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵜⴰⵖⵔⵓⴷⵜ 111,369 ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 103)
ⴰⵎⴰⵏ (%) 13.514
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⵉⵍⵉⴱⵉⵔⵉⵢⵏ
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ (2008[1]) 20.3% Kpelle

13.4% Bassa

10.0% Grebo

8.0% Gio

7.9% Mano

6.0% Kru

5.1% Lorma

4.8% Kissi

4.4% Gola

ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ 20.1%

ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2008) 3,476,608[2]
(ⵜⵉⵙ 130)
ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ  40.43/ⴽⵎ²
(ⵜⵉⵙ 180)
ⴰⵙⴳⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵜ (85.6%)
ⵉⵙⵍⴰⵎ (12.2%)
ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ (2.2%)[3]
ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⵜ ⵜ ⵜ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 3.879 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ $ [4]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 881 $[5]
ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ(ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) 2017
• ⴰⵖⵔⵓⴷ 2.106 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ $[6]
• ⵉ ⵢⴰⵏ 478 $[7]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2007) 38.2[8]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015)  0.427[9]
(ⵜⵉⵙ 177)
ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵍⴰⵢⴱⵉⵔⵢⴰ
ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵢⴰⴹⵏ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵥⵍⵎⴰⴹⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +231
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ LR
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .lr

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://web.archive.org/web/20200831034011/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html
  2. http://www.worldbank.org/en/country/liberia
  3. https://web.archive.org/web/20200831034011/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html
  4. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=13&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=668&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
  5. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=13&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=668&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
  6. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=13&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=668&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
  7. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=13&sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=668&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=
  8. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?page=1
  9. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf