Jump to content

ⴳⴰⴱⵓⵏ

ⵙⴳ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ
ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⴰⴱⵓⵏ

République Gabonaise (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ
ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⴳⴰⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ
ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ

"ⵜⴰⵎⵓⵜⵏ, ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ, ⵜⴰⵖⴷⵎⵜ"

"Union, Travail, Justice"

ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴳⴰⴱⵓⵏ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ

ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ

ⵍⵉⴱⵔⵓⴼⵉⵍ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ Fang, Myene, Punu, Nzebi
ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵡⵙⵉⵜⵉⵏ (2000)

28.6% Fang; 10.2% Punu; 8.9% Nzebi; 154,000 other

ⴰⵙⴰⵔⵓⴳ 17/08/1960
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ

• ⴰⵖⵔⵓⴷ


• ⴰⵎⴰⵏ %


267,667 ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙ 76)

3.76%

ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ

ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2009


ⵜⴰⵏⵥⵥⵉ


1,475,000[1] (ⵜⵉⵙ 150)

5.5/ⴽⵎ² (ⵜⵉⵙ 216)

ⴰⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2016

• ⴰⵖⵔⵓⴷ

• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴹ36.218 ⵎⵍⵢⴰⵔ $[2]

19,252 $[3]

ⴰⴼⴰⵔⵉⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵢ ⵓⵙⵜⵉⵢ (ⴰⵙⵎⴰⵡⴰⵏ) ⴰⵙⵏⵉⵎⴰⵍ 2016

• ⴰⵖⵔⵓⴷ

• ⵉ ⵓⴱⴰⵍⵉⴷ14.563 ⵎⵍⵢⴰⵔ $[4]

7,741 $[5]

ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵊⵉⵏⵉ (2005) 41.5[6]
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ (2015) 0.697[7]

(ⵜⵉⵙ 109)

ⴰⵇⴰⵔⵉⴹ ⴼⵔⴰⵏⴽ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +241
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ GA
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ .ga

ⴳⴰⴱⵓⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴳⴰⴱⵓⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵣⴳⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵏⵢⴰⴳⵉⵏⵢⴰ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴽⴰⵎⵉⵔⵓⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴳⴼⵓⴷⴰ ⵏ ⴽⵓⵏⴳⵓ . ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 270,000 ⴽⵎ² ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ 1,500,000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵍⵉⴱⵔⴼⵉⵍ.

ⵙⴳ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 17 ⵖⵓⵛⵜ 1960 ⵢⵏⴱⴹ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴳⴰⴱⵓⵏ ⴽⵔⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵍⵡⴰⵢⵏ. ⵜⴰⴷⵔⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⵢⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙⴰ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴳⴰⴱⵓⵏ ⵢⵉⵡⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵥⵉⵍⵏ ⵙ ⵜⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⴳⵉ ⴷ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ .

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[ⵙⵏⴼⵍ | ⵙⵏⴼⵍ ⴰⵙⴰⴳⵎ]

  1. https://www.un.org/esa/population/publications/wpp2008/wpp2008_text_tables.pdf
  2. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=73&pr1.y=7&c=646&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  3. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=73&pr1.y=7&c=646&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  4. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=73&pr1.y=7&c=646&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  5. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/02/weodata/weorept.aspx?sy=2016&ey=2021&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=73&pr1.y=7&c=646&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=
  6. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI/
  7. http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf